ԱՒԻԿ ՏԷՐԵՆ­ՑԻ “ԽԱ­ՉԱՐ­ՁԱՆ“ ԳՈՐ­ԾԻ ԳԻ­ՆԵ­ՁՕՆ

0 0
Read Time:4 Minute, 25 Second

1277686_221585494672705_816101761_o  Շա­բաթ, Սեպ­տեմ­բեր 21-ին, Ար­լինկ­թը­նի (Մա­սա­չու­սէց) Հայ Մշա­կու­թա­յին Հիմ­նար­կու­թեան Կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Պոս­թը­նաբ­նակ բա­նաս­տեղծ Աւիկ Տէրեն­ցի (Տէ­յիր­մէնճ­եան) եր­րորդ գիր­քին գի­նե­ձօ­նը:IMG_0241

IMG_0247Հա­մե­մա­տած իր նախ­կին բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րուն, այս գիր­քը տար­բեր է: Ար­դա­րեւ, այս 144 էջե­րէ բաղ­կա­ցած գոր­ծը կ՛ընդգր­կէ քառ­եակ­ներ, նա­եւ ար­ձակ ու չա­փա­ծոյ խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ:

Հ.Հ. ան­կա­խու­թեան 22-ամ­եա­կի օր­ուան կը զու­գա­դի­պէր այս ձեռ­նար­կը, որ կը հո­վա­նա­ւո­րէր Պոս­թը­նի հայ­կա­կան ան­կախ ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նը:

Այս առ­թիւ, ձեռ­նար­կի բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց Հայ­կա­կան Ան­կախ Ձայ­նաս­փիւ­ռի ատենապետ` Կար­պիս Զէր­տէլ­եան, որ յայտ­նեց թէ աւե­լի քան երե­սուն տարիէ ի վեր, այս կա­յա­նը կը հան­դի­սա­նայ կա­պը տեղ­ւոյն գա­ղու­թին, որ միշտ ալ կ՛ըն­դա­ռա­ջէ կազ­մա­կերպ­ուած ձեռ­նարկ­նե­րուն:

Հա­կա­ռակ խա­չա­ձե­ւող այլ ձեռ­նարկ­նե­րու, աւե­լի քան 150 ներ­կա­ներ ժա­մա­նած էին կեդ­րոն, որ իր կա­ռոյ­ցով իսկ ար­դէն կը ստեղ­ծէ իւ­րա­յա­տուկ մշա­կու­թա­յին եւ գրա­կան մթնո­լորտ:

IMG_0290  Օր­ուան հան­դի­սա­վարն էր Ար­լինկ­թը­նի Հայ Մշա­կու­թա­յին Հիմ­նար­կու­թեան տնօ­րէն Արա Ղա­զար­եանց, որ իր կար­գին բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց եւ յայտ­նեց թէ հա­կա­ռակ ներ­կայ ար­դի ապ­րե­լա­ձե­ւին, կար­դա­լու եւ նմա­նօ­րի­նակ ձեռ­նարկ­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու գա­ղա­փա­րը կը շա­րու­նակ­ուի ամե­նայն յա­ջո­ղու­թեամբ:IMG_0280

Օր­ուան բա­նա­խօսն էր ազ­գա­յին գոր­ծիչ եւ տա­րի­ներ շա­րու­նակ խմբագի­ր (նա­եւ “Հայ­րե­նիք“ի) պաշ­տօն ստանձ­նած Խա­ժակ Մկրտիչ­եան, որ յայտ­նեց թէ Աւիկ Տէ­րենց, այս գիր­քով կը ներ­կա­յաց­նէ կարճ ու խտաց­ուած քառ­եակ­ներ եւ խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ, իբ­րեւ կի­զա­կէտ ու­նե­նա­լով հայ­րե­նի հողն ու կրօ­նա­կան հա­ւատ­քը: Ան բազ­միցս մէջ­բե­րե­լով Աւի­կի գոր­ծե­րէն գա­ղա­փար­ներ, ներ­կա­յա­ցուց բա­նաս­տեղ­ծին խոր ապ­րում­նե­րը եւ ամ­րօ­րէն հայ­րե­նի­քի եւ հա­յու­թեան կապ­ուե­լու մար­մա­ջը: Այս գծով, Աւիկ կը գրէ.-

Ազ­գիս յոյ­սով տա­ռա­պեմ`

Եր­ջան­կու­թիւն կը կո­չեմ,

Հո­ղիս հա­մար թէ զոհ­ուեմ`

1235954_681696515193500_740779082_n Ան­մա­հու­թիւն կը կո­չեմ:996611_681696421860176_2115569357_n

Ձեռ­նար­կի յա­ջորդ մա­սը տրա­մադր­ուած էր գե­ղար­ուես­տա­կան ծրագ­րին: Այս առ­թիւ Եղի­շէ Մա­նու­չար­եան, իր կո­ղա­կից` Վիք­թոր­իա Աւե­տիս­եա­նին հետ թնդա­ցուց ձեռնար­կը, ներ­կա­յաց­նե­լով հայ­րե­նի գոր­ծեր, դաշ­նա­կի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Լի­լիթ Շու­կար­եա­նին, որ իր կար­գին առան­ձին ալ ներ­կա­յա­ցուց քա­նի մը գոր­ծեր:

Ապա խօս­քը տրուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նէն յա­տուկ ժա­մա­նած աս­մուն­քող Սիլ­վա Եուզ­պաշ­եա­նին, որ յայտ­նեց թէ քառ­եակ­ներ պատ­րաս­տե­լը շատ աւե­լի դժուար է քան եր­կար բանս­տեղ­ծու­թիւն մը աւար­տե­լը, նկա­տի ու­նե­նա­լով որ ազ­դե­ցիկ բա­ռեր պէտք է գոր­ծած­ուին եւ յատ­կա­պէս աւ­ար­տը պէտք է որ ընդգր­կէ բո­լոր գա­ղա­փար­ներն ու եզ­րա­կա­ցու­թիւնը: Այս առ­թիւ ան հմտօ­րէն ար­տա­սա­նեց քա­նի մը քառ­եակ­ներ եւ խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ, նա­եւ վրա­ցե­րէ­նի թարգ­ման­ուած բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­ներ: Աւար­տին, Հ.Հ. ան­կա­խու­թեան տօ­նին առ­թիւ, Եուզ­պաշ­եան տպա­ւո­րիչ ելոյ­թով մը ար­տա­սա­նեց Ուիլ­ի­ըմ Սա­րոյ­եա­նի խօս­քե­րէն փունջ մը, հա­յե­րէնի թարգ­ման­ուած:IMG_0266IMG_0286

Խօսք առաւ Ուա­թըր­թաու­նի Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան եկե­ղեց­ւոյ պատ­ուե­լի Աւե­տիս Պոյ­նէր­եան, որ շեշ­տեց թէ Տէրեն­ցի այս գոր­ծը, իրեն հա­մար շատ հա­րա­զատ, մա­նա­ւանդ որ հա­ւատ­քի եւ քրիս­տո­նէ­ու­թեան մա­սին է որ կը խօ­սի: Ան իր խօս­քին մէջ նշեց թէ ինչ­պէս տա­րագր­ուած մայ­րեր իրենց զա­ւակ­նե­րուն հա­յե­րէն սոր­վե­ցու­ցած են, աւա­զին վրայ այ­բու­բե­նը գրե­լով:

Աւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ գի­նե­ձօն եւ ապա հիւ­րա­սի­րու­թիւն:

 

Թղթակից

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles