ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ…Ե՛Ւ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 51 Second

Կը նա­հան­ջէ լե­զուն, կը նա­հան­ջէ լե­զուն, կը նա­հան­ջէ լե­զուն: Եւ մենք դեռ կը նա­հան­ջենք բա­նիւ ու գոր­ծով, կա­մայ եւ ակա­մայ, գի­տու­թեամբ եւ ան­գի­տու­թեամբ. մե­ղա՜յ, մե­ղա՜յ Արա­րա­տին“:

 

Շա­հան Շահ­նուր

Նա­հան­ջը` Առանց Եր­գի

 

Մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չում վա­յե­լող “Եու­նես­քօ“ն ար­դէն իսկ, ամիս­ներ առաջ, ահա­զանգ հնչե­ցու­ցած էր, լեզ­ուա­բան­նե­րու ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու հի­ման վրայ բա­ցա­յայ­տե­լով թէ արեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը կամ ընդ­հա­նրա­պէս ներ­կայ արեւմ­տա­հայ լե­զուն, գոր­ծած­ուած իր տար­բեր են­թա­բա­ժա­նում­նե­րով եւ բար­բառ­նե­րով, կարգ մը այլ լե­զու­նե­րու կող­քին, նկա­տի առն­ուած է իբ­րեւ վտանգ­ուած եւ “բնաջնջ­ման են­թա­կայ“ լե­զու­նե­րու շար­քին:

Ցա­ւը “լուռ“ է…Ջարդն ալ ճեր­մակ:

Իսկ պատ­ճառ­նե­րը` ան­բա­ցատ­րե­լի եւ բա­ցատ­րե­լի, սա­կայն ան­հաշ­ուե­լի:

Հա­ւա­նա­բար Սփիւռք բա­ցատ­րու­թեան-հաս­կա­ցո­ղու­թեան մէջ կա­րե­լի է գտնալ առեղծ­ուա­ծին դրդա­պատ­ճառ­նե­րը: Այս­պէս, տե­ղա­կան սո­վո­րու­թիւն­նե­րու, ապ­րե­լա­ձե­ւե­րու, պար­տադ­րանք­նե­րու եւ լեզ­ուամ­շա­կու­թա­յին հա­լոց­նե­րու ար­դիւնք, սկսած է արեւմ­տա­յե­րէ­նի “Նա­հան­ջը` Առանց Եր­գի“ն:

Սփիւռ­քի տա­րած­քին, եւ ամէն տեղ,  հա­յա­խօս­նե­րու թիւը հ­ետզ­հե­տէ սկսած է նօս­րա­նալ, եւ ար­դէն իսկ բազ­մա­թիւ գա­ղութ­նե­րու մէջ զգալի­օ­րէն այս մէ­կը բա­ցա­յայտ է:

Ան­կաս­կած որ, չխօս­ուե­լով, չգրուե­լով եւ չըն­թերց­ուե­լով, արեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը տկա­րա­ցաւ, նսե­մա­ցաւ, խեղ­ճա­ցաւ, հա­լե­ցաւ եւ այ­սօր հա­սած է այն­պի­սի ճա­կա­տագ­րի մը, որ յա­տուկ գուր­գու­րան­քի եւ բուժ­ման կը կա­րօ­տի:

Բա­ւա­րար չէ միայն լե­զուն գիտ­նա­լը: Նա­եւ,զայն պէտք է շա­րու­նակ գոր­ծա­ծել որ­պէս­զի ան սե­րուն­դէ սե­րունդ յա­րա­տե­ւէ, գո­յա­տե­ւէ եւ չնա­հան­ջէ: Այն­պի­սի ահա­ւոր կա­ցու­թիւն մը ստեղծ­ուած է որ, Արեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը աշ­խար­հի վրայ գոր­ծա­ծուող շուրջ եօ­թը հա­զար լե­զու­նե­րուն եւ նոյն­քան թիւով բար­բառ­նե­րուն ցան­կէն դուրս կրնայ գալ եւ ան­հե­տա­նալ:

Ժո­ղո­վուր­դի մը գո­յու­թեան եւ գո­յա­տեւ­ման գոր­ծօն եւ ան­բա­ժան մաս­նիկն է լե­զուն, որուն երաշ­խիքն է նա­եւ հո­ղը, յատ­կա­պէս այս պա­րա­գա­յին բռնագ­րաւ­ուած ՀՈ­ՂԸ: Հե­տե­ւա­բար “բա­ռա­խաղ“ու­թիւն չէ, Արեւմ­տա­հա­յե­րէն հաս­կա­ցո­ղու­թեան կող­քին եւ այդ բո­վին ընդ­մէ­ջէն, նշել ու մատ­նան­շել Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նը:

“Հայրենիք“

Օգոստոս 22, 2011

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles