ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ԲԱ­ԿՕ ՍԱ­ՀԱԿ­ԵԱՆ ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԵՑ ՆՈ­ՐԱ­ԿԱԶՄ ԿԱ­ՌԱ­ՎԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 15 Second

 Սեպ­տեմ­բեր 22-ին, Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եան ստո­րագ­րեց հրա­մա­նա­գիր մը` Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան կա­ռա­վա­րու­թեան ան­դամ­նե­րուն նշա­նակ­ման մա­սին:

Հրա­մա­նա­գ­րին հա­մա­ձայն, կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մը կը ներ­կա­յաց­նէ հե­տեւ­եա­լը.- Ար­թուր Աղա­բեկ­եան` փոխ­ վար­չա­պետ, Զո­յա Լա­զար­եան` առող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րար, Արա­րատ Դանի­էլ­եան` ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար, Լե­ւոն Մնա­ցա­կան­եան ար­տադ­րա­կան են­թա­կա­ռուց­ուածք­նե­րու նա­խա­րար, Կա­րէն Միր­զոյ­եան` ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար, Անդ­րա­նիկ Խա­չատր­եան` գիւ­ղատն­տե­սու­թեան նա­խա­րար, Սլա­ւիկ Ասր­եան կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րար, Նա­րի­նէ Աղա­բալ­եան` մշա­կոյ­թի եւ երի­տա­սար­դու­թեան հար­ցե­րու նա­խա­րար, Մով­սէս Յա­կոբ­եան` պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար, Նա­րի­նէ Նա­րի­ման­եան` աշ­խա­տան­քի եւ ըն­կե­րա­յին հար­ցե­րու նա­խա­րար, Կա­րէն Շահ­րա­ման­եան` քա­ղա­քա­շի­նու­թեան նա­խա­րար եւ Սպար­տակ Թե­ւոս­եան` ելեւ­մուտ­քի եւ տնտե­սու­թեան նա­խա­րար:

Նա­խա­գա­հա­կան այլ հրա­մա­նա­գի­րով մը Արա­րատ Դանի­էլ­եան` ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար նշա­նակ­ուե­լով ազատ կա­ցուց­ուած է նա­խա­գա­հի խորհր­դա­կա­նի եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին մէջ նա­խա­գա­հի մնա­յուն ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի պաշ­տօ­նէն, Լե­ւոն Գրի­գոր­եան, որ նշա­նակ­ուած է կա­ռա­վա­րու­թեան աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար, ազատ կա­ցուց­ուած է Ար­ցա­խի կա­ռա­վա­րու­թեան առըն­թեր ան­շարժ գոյ­քի պե­տա­կան կո­մի­տէի նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նէն, զոր ստանձ­նած է Կար­լեն Ռու­բէնի Պետ­րոս­եան:

 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Հ.Օ.Մ.-Ի ՀԵՏ

 

Սեպ­տեմ­բեր 24-ին,  նա­խա­գահ Սա­հակ­եան հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան խումբ մը ան­դամ­նե­րու հետ` ատե­նա­պետ Վի­քի Մա­րաշլ­եա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ:

Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մի տե­ղե­կա­տուու­թեան ընդ­հա­նուր վար­չու­թիւնը կը հա­ղոր­դէ, որ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին քննարկ­ուե­ցան կազ­մա­կեր­պու­թեան կող­մէ Ար­ցա­խի մէջ իրա­կա­նա­ցուող ծրա­գիր­նե­րու ըն­թաց­քին եւ հե­ռան­կար­նե­րուն վե­րա­բե­րող շարք մը հար­ցեր: Հիւ­րե­րը երկ­րի ղե­կա­վա­րին վստա­հե­ցու­ցին, որ պատ­րաստ են ընդ­լայ­նե­լու Ար­ցա­խի մէջ իրենց գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը:

Նա­խա­գահ Սա­հակ­եան բարձր գնա­հա­տեց տա­րի­ներ շա­րու­նակ Հ.Օ.Մ.-ի կող­մէ Ար­ցա­խի մէջ կա­տար­ուած աշ­խա­տանք­նե­րը` զա­նոնք գնա­հա­տե­լով իբ­րեւ հայ­րե­նա­սի­րու­թեան լա­ւա­գոյն դրսե­ւո­րում:

Հան­դիպ­ման կը մաս­նակ­ցէր Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Դա­ւիթ Իշ­խան­եան:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles