ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՆԻ ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 45 Second

IMG_5835  ՍՏԵ­ՓԱ­ՆԱ­ԿԵՐՏ.- Մարտ 18-ին, Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան խորհր­դա­րա­նը, յայ­տա­րա­րու­թիւն մը հրա­պա­րա­կեց, Խրի­մի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած հան­րաք­ուէ­ին առն­չու­թեամբ:

Յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ կը նշուի թէ.-

Մարտ 16-ին Խրի­մի ժո­ղո­վուր­դը հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան հան­րաք­ուէի մի­ջո­ցով քու­է­ար­կեց իր ապա­գան ինք­նու­րոյն տնօ­րի­նե­լու օգ­տին:

Խրի­մի կար­գա­վի­ճա­կի հար­ցով հան­րաք­ուէն, այդ­պի­սով, դար­ձաւ ազ­գե­րի ինք­նո­րոշ­ման իրա­ւուն­քի իրաց­ման եւս մէկ նա­խա­դէպ, որով հեր­թա­կան ան­գամ հաս­տատ­ուեց, որ մի­ջազ­գա­յին իրա­ւուն­քում պե­տու­թեան տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւնը գե­րա­կայ չէ ժո­ղովր­դի ազատ կա­մար­տա­յայ­տու­թեան նկատ­մամբ:

Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի խմբակ­ցու­թիւն­նե­րը եւ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան խում­բը ող­ջու­նում են Խրի­մի ժո­ղովր­դին` պատ­մա­կան հնա­րա­ւո­րու­թիւնը իրաց­նե­լու առ­թիւ:

Ար­ցա­խի խորհր­դա­րա­նի քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րը եւ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան խում­բը տե­ղին են հա­մա­րում յի­շեց­նել, որ Դեկ­տեմ­բե­րի 10, 1991-ին, առաջ­նորդ­ուե­լով այդ պա­հին դե­ռեւս գոր­ծող Խորհր­դա­յին Միու­թեան օրէնսդ­րու­թեամբ եւ մի­ջազ­գա­յին իրա­ւուն­քի հիմ­նա­րար սկզբունք­նե­րով` Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուրդն իրաց­րեց իր ինք­նո­րոշ­ման իրա­ւուն­քը եւ հան­րաք­ուէի մի­ջո­ցով իր վճռա­կան խօսքն ասաց յօ­գուտ ան­կախ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան, ին­չը վե­րա­հաս­տատ­ուեց Դեկ­տեմ­բե­րի 10, 2006-ի սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­ուէի ար­դիւնք­նե­րով:

Հաշ­ուի առ­նե­լով ան­կա­խու­թեան հան­րաք­ուէ­ից յե­տոյ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մից պար­տադր­ուած պա­տե­րազ­մի, Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի կար­գա­ւո­րու­մը ձգձգե­լու փոր­ձը` Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի խմբակ­ցու­թիւն­նե­րը եւ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան խում­բը կոչ են անում ձեռ­նար­կել հնա­րա­ւոր բո­լոր մի­ջոց­նե­րը, որ­պէս­զի Խրի­մի Ինք­նա­վար Հան­րա­պե­տու­թիւ­նում տե­ղի ու­նե­ցած հան­րաք­ուէ­ից յե­տոյ ստեղծ­ուած իրա­վի­ճա­կը կար­գա­ւոր­ուի բա­ցար­ձա­կա­պէս խա­ղաղ մի­ջոց­նե­րով, փո­խա­դարձ յար­գան­քի հի­ման վրայ:

Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին Ժո­ղով

“Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւն“

“Հայ­րե­նիք“

“Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն“

Եւ “Ար­ցա­խա­տուն“ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Խումբ

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles