“ԱՐ­ՑԱ­ԽԸ ԱՌԱՋ­ՆԱ­ՀԵՐ­ԹՕ­ՐԷՆ ԴՈՒՐՍ ՊԷՏՔ Է ՀԱ­ՆԵԼ ԻՐ ԽԵՂԴ­ՈՒԱԾ ՎԻ­ՃԱ­ԿԷՆ“ ԿԸ ՀԱՍ­ՏԱ­ՏԷ ՖՐԱՆ­ՍԱ­ՅԻ ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՆԻ ԱՆ­ԴԱՄ ՎԱ­ԼԵ­ՐԻ ՊՈՒԱ­ՅԷ

0 0
Read Time:17 Minute, 9 Second

 

Ֆրան­սա­ցի երես­փո­խա­նու­հի Վա­լե­րի Պուա­յէ հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն աշ­խա­տած է Ֆրան­սա­յի խորհր­դա­րա­նէն ներս, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը քրէ­ա­կա­նաց­նող օրի­նա­գիծ մը պատ­րաս­տե­լով:

ValerieBoyer17Անց­եալ տա­րի առա­ջին օրի­նա­գի­ծը ներ­կա­յաց­նե­լէ ետք, Պուա­յէ այս տա­րի եր­կու օրի­նա­գիծ եւս ներ­կա­յա­ցու­ցած է: Առա­ջի­նը կ՛ա­ռընչ­ուի Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու­րաց­ման քրէ­ա­կա­նաց­ման, իսկ երկ­րոր­դով կ՛ա­ռա­ջարկ­ուի ստեղ­ծել յանձ­նա­ժո­ղով մը` անց­եալ տա­րի վա­ւե­րաց­ուած նման օրի­նա­գիծ մը Սահ­մա­նադ­րա­կան խոր­հուր­դին կող­մէ հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան նկատ­ուե­լու որո­շու­մը հե­տաքն­նե­լու հա­մար:

Ստո­րեւ, կը հրա­տա­րա­կենք հար­ցազ­րոյց մը Վա­լե­րի Պուա­յէի հետ, կա­տար­ուած Աթէն­քի “Ազատ Օր“ին կող­մէ:

 

Հ.- Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ակա­նա­տես դար­ձանք Լ.Ղ.Հ. հա­կա­մար­տու­թիւնը կար­գա­ւո­րե­լու մի­ջազ­գա­յին ջան­քե­րու եթէ ոչ սա­ռեց­ման, գէթ ան­բա­ւա­րար զար­գաց­ման: Ե.Ա.Հ.Կ. Մինս­քի խում­բի դե­րա­կա­տա­րու­թիւնը փաս­տօ­րէն ստո­րագ­նա­հատ­ուե­ցաւ շա­տե­րու կող­մէ, նոյ­նիսկ նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րուն կող­մէ: Ֆրան­սա եւս մաս կը կազ­մէ հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րու խում­բին:

Ինչ­պէ՞ս կը տես­նէք բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցի ներ­կայ փու­լը:

Պ.- Կը կար­ծեմ, որ մեր օրե­րուն, շատ բան եղած է Մինս­քի խում­բին կող­մէ:

Իբ­րեւ ֆրան­սա­ցի, կը հաս­տա­տեմ, թէ` դժբախ­տա­բար, Ար­ցա­խի հա­կա­մար­տու­թիւնը, ընդ­հան­րա­պէս ան­տես­ուած է:

Ար­ցա­խի ներ­կա­յի խնդիր­նե­րը կը կա­յա­նան այն անհ­րա­ժեշ­տու­թեան մէջ, որ Ար­ցա­խը առաջ­նա­հեր­թօ­րէն դուրս պէտք է հա­նել իր “խեղդ­ուած“ վի­ճա­կէն: Անհ­րա­ժեշտ է նա­եւ կա­պի կա­մուրջ մը ստեղ­ծել Երե­ւա­նի եւ Ստե­փա­նա­կեր­տի մի­ջեւ, որ­պէս­զի տա­րա­ծաշր­ջա­նը դուրս գայ հիմ­նա­կա­նօ­րէն իր առանձ­նա­ցու­մէն, լու­սանց­քայ­նու­թե­նէն: Յա­ջոր­դա­բար դուրս պէտք է բե­րել Հա­յաս­տանն ու Ար­ցա­խը իրենց քա­ղա­քա­կան, դիւա­նա­գի­տա­կան ու մարդ­կա­յին մե­կու­սա­ցու­մէն, որ կը գտնուի ներ­կայ պայ­ման­նե­րուն մէջ: Այս ուղ­ղու­թեամբ գո­յու­թիւն ու­նին բազ­մա­տե­սակ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ: Եթէ հարկ զգաց­ուէր այն նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րէն մէ­կը ընտ­րել, պի­տի սկսէի մի­ջազ­գա­յին հա­սա­րա­կա­կան կար­ծի­քը հա­մո­զել` առաջ­նա­հեր­թօ­րէն ու գըլ­խա­ւո­րա­բար Ար­ցա­խի ճա­նաչ­ման իրա­վի­ճակ հաս­տա­տե­լու հար­ցով:

Ամ­փո­փե­լով տե­սա­կէտ­ներս, -եւ հեգ­նա­կան ձե­ւով չէ, որ կ՛ըսեմ, եթէ օրի­նա­կի հա­մար հարց տանք մէ­կուն, թէ` “Ի՞նչ է Ղա­րա­բա­ղը“, պի­տի կար­ծէ թէ իրեն հետ կը խօ­սինք Թեն-Թեն ար­կա­ծախնդ­րա­կան հե­րո­սի իրար յա­ջոր­դող շար­ժուն պատ­կեր­նե­րու երե­ւոյ­թի մը մա­սին:

Եկէք հաս­տա­տենք. ֆրան­սա­ցի­նե­րուն եւ եւ­րո­պա­ցի­նե­րուն գրե­թէ 99%ը ան­տեղ­եակ է եւ ան­տար­բեր Ար­ցա­խի հար­ցի գո­յու­թեան ու իրա­վի­ճա­կի մա­սին: Ըսենք. հա­կա­ռակ, որ Քո­սո­վո­յի հար­ցը հրահ­րեց ու զարթ­նե­ցուց ժա­մա­նա­կա­կից հան­րա­յին կար­ծի­քը, Ար­ցա­խի հա­մար ան­տար­բեր կը մնան: Եւ այս, վստա­հա­բար, որով­հե­տեւ Ար­ցա­խը քա­րիւղ չի տրա­մադ­րեր:

Կը հասկ­նաք. այս պատ­մու­թիւն­նե­րը պէտք է, որ վերջ գտնեն: Եւ քա­նի Ար­ցա­խը քա­րիւղ եւ տո­լար չի տրա­մադ­րեր, հրա­մա­յա­կա­նօ­րէն անհ­րա­ժեշտ է, որ ըն­դար­ձակ լոպի­ինկ մը ստեղծ­ուի այս հար­ցով, որ­պէս­զի շեշ­տակի­օ­րէն զբաղ­ուի Ար­ցա­խի գծով:

 

Հ.- Լուրջ խո­չըն­դոտ մըն է Ար­ցա­խի բա­ցա­կա­յու­թիւնը բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րէն, մինչ Ատր­պէյ­ճան ամէն առիթ կ՛օգ­տա­գոր­ծէ խան­գա­րե­լու հա­մար բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը: Վեր­ջերս կը տես­նենք նա­եւ թէ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թիւնը ոչինչ կ՛ընէ այս ապա­կա­ռու­ցո­ղա­կան կեց­ուած­քը կա­սեց­նե­լու հա­մար:

Ըստ ձեր կար­ծի­քին, որո՞նք պէտք է ըլ­լան բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը զար­գաց­նե­լու նպա­տա­կով յա­ռա­ջի­կայ քայ­լե­րը:

Պ.- Շատ ու­րախ եմ, որ առա­ջին ան­ձե­րէն եղած եմ որ մաս կազ­մե­ցի “Ար­ցա­խի Բա­րե­կա­մու­թեան Կո­մի­տէ­ին“ եւ այդ ճամ­բով աշ­խա­տանք կը տա­նինք ­նօ­թաց­նել Ար­ցա­խի հար­ցը մի­ջազ­գա­յին հա­սա­րա­կա­կան կար­ծի­քին:

Առա­ջին ան­գամ երբ Հա­յաս­տան այ­ցե­լե­ցի, առիթ ստեղծ­ուե­ցաւ յա­ջոր­դա­բար այ­ցե­լե­լու Ար­ցախ ալ: Այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը յա­ջող­ուե­ցաւ շնոր­հիւ Ֆրան­սա­յի մօտ Ար­ցա­խի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Յով­հան­նէս Գէ­որգ­եա­նին:

Ար­ցա­խը մօ­տէն տես­նե­լու եւ ճանչ­նա­լու իրո­ղու­թիւնը` ին­ծի հա­մար իս­կա­կան յայտ­նու­թիւն մը եղաւ: Այդ զգա­ցու­մը իմ մէջս հա­սուն­ցած էր ար­դէն:

Այ­սօր, դժբախ­տա­բար, ճա­նա­չու­մի չ՛ար­ժա­նա­նար ցե­ղաս­պա­նու­թեան մեր­ժու­մը պատ­ժե­լիու­թեան վե­րա­ծե­լու պա­րա­գան, որ­պէս­զի առա­ջին այդ հանգր­ուա­նէն ան­դին եր­թա­լով, զբա­ղինք Ար­ցա­խի ճա­նաչ­ման հար­ցով ալ:

Վե­րո­յիշ­եալ եր­կու կեն­սա­կան հար­ցե­րը ան­քակ­տելի­օ­րէն իրա­րու կապ­ուած են: Անց­եա­լը առընչ­ուած է ներ­կա­յին, եւ անց­եալն է որ կը հաս­տա­տէ մեր ներ­կա­յու­թիւնը:

Այս հար­ցե­րը առընչ­ուած են, շատ մօ­տիկ են իրա­րու.- Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը պատ­ժե­լիու­թեան են­թար­կե­լու եւ Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը ճանչ­նա­լու հար­ցե­րը: Պէտք է շա­րու­նա­կել ճի­գե­րը, որ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րը ճանչ­նան Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը:

Այս բո­լո­րը առիթ պի­տի տան, որ Ար­ցա­խը ճանչց­ուի ու շա­րու­նա­կէ իր բնա­կա­նոն գո­յու­թիւնը:

 

Հ.- Ամ­բողջ հա­յու­թիւնը մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ ար­ձա­գան­գեց Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան եւ Ար­ցա­խի մի­ջեւ բա­րե­կա­մա­կան խում­բի ստեղծ­ման լու­րին: Նոր վե­րա­դար­ձաք Երե­ւան եւ Ար­ցախ կա­տա­րած ձեր այ­ցե­լու­թե­նէն: Ինչ­պի­սի՞ օգ­տա­կա­րու­թիւն պի­տի ու­նե­նայ ձեր խում­բի աշ­խա­տան­քը Լ.Ղ.Հ. հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւոր­ման մէջ:

Պ.- Վեր­ջերս, կրկին այ­ցե­լե­ցի Ար­ցախ, շնոր­հիւ կիպ­րա­ցի եւ­րո­ե­րես­փո­խան Էլէ­նի Թէ­ո­խա­րու­սի դա­սա­ւո­րու­մին: Տի­կին Թէ­ո­խա­րուսն է, որ նա­խա­ձեռ­նեց “Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան ու Ար­ցա­խի մի­ջեւ Բա­րե­կա­մու­թեան Խում­բի“ ստեղծ­ման:

Եւ­րո­պա եւ Հա­յաս­տան կա­պի հաս­տատ­ման գո­յու­թիւնը, կը հա­ւա­տամ, շատ յատ­կան­շա­կան ու նշա­նա­կա­լից քայլ մըն է, անոր հա­մար մա­նա­ւանդ, որ տի­կին Թէ­ո­խա­րուս կիպ­րա­ցի է, եւ իր ազ­գու­թեան պա­րա­գան իւ­րա­յա­տուկ խորհր­դան­շա­նա­կու­թիւն մը կու­տայ հար­ցին:

Յատ­կան­շա­կան է մա­նա­ւանդ այն պատ­ճա­ռով, որ երբ ժո­ղո­վուրդ մը ճնշուած է, մե­կու­սաց­ուած է, եր­կու­քի կտրուած է, բռնագ­րաւ­ուած է, ժխտուած է, “ապ­տակ­ուած“ է, եւ իր ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, հի­մա` Էլէ­նի Թէ­ո­խա­րու­սը, կ՛եր­թայ ու կը հան­դի­պի այլ ժո­ղո­վուր­դի մը, հայ ժո­ղո­վուր­դին, որ իր ազ­գին պէս իր պատ­մու­թիւնն ալ խոց­ուած է, այս երե­ւոյ­թը Եւ­րո­պա­յի հա­մար մեծ նշա­նա­կու­թիւն պէտք է ստա­նայ:

Ժա­մա­նակն է, որ Եւ­րո­պան շար­ժի. եւ­րո­պա­կան պե­տու­թիւն­նե­րը շար­ժին, ի մաս­նա­ւո­րի ժո­ղո­վուրդ­նե­րու անց­եա­լի ու ներ­կա­յի բարձր ար­ժէք­նե­րուն հա­մար:

 

Հ.- Վեր­ջերս գրա­ւոր դի­մում մը կա­տա­րե­ցիք Ֆրան­սա­յի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան` նշե­լով Հա­յաս­տա­նի եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մի­ջեւ ու­ղիղ օդա­յին հա­ղոր­դակ­ցու­թեան վե­րա­կանգն­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը եւ կոչ ընե­լով նա­խա­րա­րու­թեան, որ աջակ­ցի Ստե­փա­նա­կեր­տի օդա­կա­յա­նի բաց­ման գոր­ծին:

Պ.- Հարց ուղ­ղե­ցի Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րին` Երե­ւան-Ստե­փա­նա­կերտ օդա­յին թռիչք­նե­րու հար­ցով, եւ որե­ւէ պա­տաս­խան չստա­ցայ: Կը թուի սա­կայն, թէ այս հար­ցի կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ յոյ­սեր ու լա­ւա­տե­սու­թիւն կայ:

Եր­բե՛ք պէտք չէ հրա­ժա­րիլ ու նա­հան­ջել: Տե­ւա­բար հար­ցը պէտք է հե­տապն­դել:

Որ­պէս­զի նա­եւ ձեր հար­ցու­մին պա­տաս­խան տամ, յայտ­նեմ, որ երբ Ար­ցախ կ՛եր­թամ, նախ եւ առաջ ըսեմ, որ չա­փա­զանց գե­ղե­ցիկ եր­կիր մըն է, որ կ՛ար­ժէ ան­պայ­ման ճա­նաչ­ման ար­ժա­նա­նալ: Ար­ցա­խի մէջ կը տես­նէք մար­դիկ, որ կ՛ապ­րին խա­ղա­ղու­թեան մէջ: Աւե­լին` կը ցան­կան խա­ղա­ղու­թեան մէջ ապ­րիլ: Նոր սե­րուն­դը կը փա­փա­քի կրթու­թիւն ու զար­գա­ցում ստա­նալ: Ժո­ղո­վուր­դը ապ­րե­լու եւ գո­յա­տե­ւե­լու կամք ու­նի, հա­կա­ռակ որ “խեղդ­ուած“ վի­ճա­կի մէջ կը գտնուի:

Ճիշդ է, Ատր­պէյ­ճան մէկ մի­տում կը հե­տապն­դէ.- խեղ­դել Ար­ցա­խը եւ իր մա­սին այ­լեւս խօ­սեց­նել չտալ. մա­րել ու ան­հե­տաց­նել Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դը: Ու­րեմն` կը դի­մագ­րա­ւենք դիւա­նա­գի­տա­կան ցե­ղաս­պա­նու­թեան պա­րա­գայ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ար­ցա­խի դէմ:

Այ­սօր, պաշ­տօ­նա­կան կապ­տում մը կայ հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրանս­ուա Հո­լան­տի կող­մէ: Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մի պատ­ժե­լիու­թեան հար­ցով նա­խա­գահ Նի­քո­լա Սար­քո­զի ցու­ցա­բե­րեց քաջ մար­դու նկա­րա­գիր, եւ իրա­կա­նա­ցուց ժխտու­մի քա­ղա­քա­կա­նու­թեան դէմ օրէնք: Աւե­լին` այ­ցե­լեց Հա­յաս­տան, Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի վրայ տնկեց խա­ղա­ղու­թեան ծա­ռը: Յայ­տա­րա­րեց թէ պէտք է ճանչց­ուի Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը:

Խոս­տա­ցաւ, եւ իր խոս­տու­մը յար­գեց:

 

Հ.- Գա­լով Ֆրան­սա­կան խորհր­դա­րա­նէն ներս Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու­րաց­ման դէմ օրի­նա­գի­ծի որ­դեգր­ման հար­ցին, որ ձեր գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ առաջ­նոր­դու­թեամբ յա­ջող­ուե­ցաւ, ծա­նօթ են Թուրք­իոյ իրա­գոր­ծած ճնշում­նե­րը, որ իր գոր­ծե­լու մնա­յուն եղա­նա­կը կը կազ­մեն, սպառ­նա­լիք­նե­րով եւ անուղ­ղա­կի ձե­ւե­րով: Ինչ­պէ՞ս պի­տի ըն­թա­նայ օրի­նա­գի­ծի վա­ւե­րաց­ման յա­ջորդ հանգր­ուա­նը:

Պ.- Նա­խա­գահ Ֆրանս­ուա Հո­լանտ 2012-ի Ապ­րիլ 24-ին խոս­տա­ցած էր որոշ բա­ներ ընել: Այդ խոս­տում­նե­րը տուած էր` նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն քա­նի մը օր առաջ: Այդ խոս­տում­նե­րու կար­գին, ըսած էր թէ` 2013-ի Ապ­րիլ 24-ը պի­տի չտօ­նենք` առանց յա­ջո­ղած ըլ­լա­լու ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը ժխտող­նե­րու պատ­ժե­լիու­թեան օրէն­քը:

Բայց, մենք բո­լորս, ակա­նա­տես վկա­նե­րը եղանք, որ խոս­տաց­ուած այդ քայ­լը չառն­ուե­ցաւ եւ այս տար­ուան Ապ­րիլ 24-ը նշուե­ցաւ առանց այդ օրէն­քի կի­րարկ­ման: Եւ տա­կա­ւին, որե­ւէ նշոյլ չի տեսն­ուիր, մեզ բո­լորս հա­մո­զե­լու հա­մար թէ նման քայլ մը գործ­նա­կան ըն­թաց­քի մէջ է:

Հա­կա­ռակ որ իր խոս­տու­մը չյար­գեց, հա­կա­ռա­կին ալ փաս­տը տուաւ Էլի­զէի պա­լա­տի մուտ­քին Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Ալի­ե­ւի ձեռ­քը սեղ­մե­լով:

Այդ եր­կե­րես խա­ղը պէտք է այ­լեւս վերջ գտնէ:

Ֆրան­սա­յի պէս երկ­րի մը մէջ ամէն տե­սա­կի կա­րե­լիու­թիւն­ներ կը տրա­մադ­րենք, որ­պէս­զի ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը մեր­ժող­նե­րուն դի­մաց պատ­ժա­կան կեց­ուած­քը օրէն­քի վե­րա­ծենք: Եւ ան­շուշտ, պայ­ման չէ, որ պատ­ժա­կան օրէն­քը միայն Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րի, այլ ընդգր­կէ ու պատ­ժէ բո­լոր Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րը ժխտող­նե­րը, որոնք ըն­դուն­ուած են ֆրան­սա­կան պե­տու­թեան կող­մէ:

Այ­սօր, Ֆրան­սա, ճանչ­ցած է եր­կու ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­ներ: Հայ­կա­կանն ու հրէ­ա­կա­նը:

Ի գին ամէն զո­հո­ղու­թեան, ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մի օրէն­քը պէտք է ըն­դուն­ուի, որով­հե­տեւ այդ մէ­կը քա­ղա­քա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն մըն է: Մե­զի` ֆրան­սա­ցի­նե­րուս հա­մար, նման քայլ մը քա­ղա­քա­կան կեց­ուած­քի հա­մա­զօր է` Ֆրան­սա­յի, Ֆրան­սա­յի ժո­ղո­վուր­դի եւ հայ­կա­կան ու այլ ծա­գում ու­նե­ցող Ֆրան­սա­յի քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն հա­մար: Այ­լեւ` մի­ջազ­գա­յին հան­րա­յին կար­ծի­քին հա­մար, որով­հե­տեւ ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը հա­մաշ­խա­հա­յին հարց մըն է, քան­զի մի­եւ­նոյն հար­ցե­րը կը կրկնուին: Իսկ ներ­կայ պայ­ման­նե­րուն մէջ դարձ

դիւա­նա­գի­տա­կան, տնտե­սա­կան, ճար­տա­րար­ուես­տա­կան առու­մով:

Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցե­րը խիստ արագ պէտք է լուծ­ուին:

 

Հ.- Ֆրան­սան ժո­ղովր­դա­վար եւ ար­դար ըն­կե­րու­թեան հա­ւա­տա­ցող առաջ­նա­կարգ եր­կիր է, ծան­րակ­շիռ ու ազ­դե­ցիկ քա­ղա­քա­կա­նու­թեամբ Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան շրջա­գի­ծէն ներս: Ծա­նօթ են Թուրք­իոյ նպա­տակ­նե­րը որ կը ձգտի ան­դա­մակ­ցիլ Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան, առանց սա­կայն որե­ւէ ձե­ւով փաս­տե­լու թէ ինք կը հա­ւա­տայ ու կ՛ըն­դու­նի Եւ­րո­պա­կան բար­քերն ու սկզբունք­նե­րը: Նման երկ­րի մը մուտ­քը այս պա­րա­գա­յին, ինչ­պի­սի՞ ազ­դե­ցու­թիւն կրնայ բե­րել եւ­րո­պա­կան ըն­տա­նի­քէն ներս:

Պ.- Ֆրան­սա­յի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վին մէջ երեք առա­ջարկ­ներ ներ­կա­յա­ցու­ցած եմ: Ֆրան­սա­կան պե­տու­թիւնը իմ երեք առա­ջարկ­ներս ալ ըն­դու­նե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նի իր նա­խած­րագ­րած օրա­կար­գե­րու աշ­խա­տանք­նե­րու ճամ­բով:

Դի­մած եմ Ծե­րա­կոյ­տին: Դի­մած եմ Ծե­րա­կոյ­տի նա­խա­գա­հին: Դի­մած եմ Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հին, տար­բեր քա­ղա­քա­կան խմբակ­ցու­թիւն­նե­րու, որ­պէս­զի ցե­ղաս­պա­նու­թեանց վե­րա­բե­րող օրէն­քի մը նա­խա­գի­ծը վե­րաքն­նենք եւ յստա­կաց­նենք ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­ներ ժխտող օրէն­քի պատ­ժե­լիու­թեան կեց­ուածք­ներ:

Այս կ՛ընեմ, որով­հե­տեւ չենք կրնար բա­ւա­րար­ուիլ միայն մեր Սահ­մա­նադ­րա­կան Խոր­հուր­դի մի­ա­կող­մա­նի տե­սա­կէ­տին վրայ:

Պէտք է աւե­լի հե­ռու եր­թանք, նոյ­նիսկ Սահ­մա­նադ­րա­կան Խոր­հուր­դի տե­սա­կէ­տէն:

Այս բո­լոր աշ­խա­տանք­նե­րուն կը հե­տե­ւիմ:

 

Հ.-  Վա­լե­րի Պուա­յէ թրքա­կան հա­լա­ծան­քի եւ սպառ­նա­լիք­նե­րու են­թարկ­ուած է:

Պ.- Վա­լե­րի Պուա­յէի ար­դար ու պա­հան­ջա­տէր կեց­ուած­քը թրքա­կան ժխտու­մին հան­դէպ զայ­րոյթ յա­ռա­ջաց­ուած է իր դէմ: Թրքա­կան “Միլ­լի­յէթ“ թեր­թը, հա­ղոր­դած է թէ երես­փո­խա­նու­հին կը պնդէ, թէ թրքա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ անարգ­ուած է եւ սպառ­նա­լիք­նե­րու են­թարկ­ուած: Պուա­յէ յայ­տա­րա­րած է, որ “YouTube“ կայ­քին վրայ իր հաս­ցէ­ին հայ­հո­յանք եւ անար­գանք պա­րու­նա­կող հա­րիւ­րա­ւոր նիւ­թեր կան:

“Լաւ որ թրքե­րէն չեմ հասկ­նար: Սա­կայն իմ եւ ըն­տա­նի­քիս դէմ ֆրան­սե­րէ­նով ալ սպառ­նա­լիք­ներ ստա­ցած եմ: Ստիպ­ուած եղայ  շրջան մը ոս­տի­կան­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան տակ ապ­րե­լու: Ես հայ-ֆրան­սա­կան բա­րե­կա­մու­թեան խմբա­կի փոխ նա­խա­գահն եմ: Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու­րաց­ման պատ­ժե­լիու­թեան հա­մար պայ­քարս պի­տի շա­րու­նա­կեմ“, ըսած է ան:

Պուա­յէ նշած է, որ նա­խա­պէս այ­ցե­լած է Թուրք­իա, սա­կայն հի­մա, նոյ­նիսկ եթէ կա­ռա­վա­րու­թիւնը խոս­տա­նայ երաշ­խա­ւո­րել իր ապա­հո­վու­թիւնը, ինք նման վտան­գա­ւոր քայ­լի պի­տի չդի­մէ:

“Կա­ռա­վա­րու­թիւնը չսպան­նեց Հրանդ Տին­քը, սա­կայն յայտ­նի չէ, թէ ո՛վ սպան­նեց զայն“, աւել­ցու­ցած է Պուա­յէ, նշե­լով, որ ինք Թուրք­իա­յէն նա­եւ զօ­րակ­ցա­կան նա­մակ­ներ կը ստա­նայ: “Թուրք­իոյ մէջ տա­կա­ւին մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու հա­ւա­տա­ցող մար­դիկ կան“ կ՛ըսէ ան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles