ԱՍՏՈՒԱԾ ՔՈՒ ԱՄԵՆԷՆ ՏԿԱՐ ՏԵՂԴ ԶՕՐԱՑՆԷ

0 0
Read Time:3 Minute, 58 Second

hagop-boghossian

ԽԱՉԱՏՈՒՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
Նիս

Քսան մէկ տարի առաջ 1995ի Նոյեմբերին իբրեւ նորանշանակ հովիւ Աﬔրիկա հասնելէս շաբաթ մը ետք ներկայ եղայ Մասաչուսէցի Ուայթինսվիլի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ տարեդարձին, որուն ներկայ գտնուեցան նաեւ Առաջնորդ Մեսրոպ. Արք. Աշճեանի ներկայացուցիչը՝ Տ. Թորգոմ Ա. Քհնյ. Յակոբեան, եւ Ուայթինսվիլի նախկին Հովիւ, այցելու եւ
հարեւան հոգեւորականներէն Օշական Վրդ. Մինասեանը, Տ. Արշակ Ա. Քհնյ. Տաղլեան, եւ Տ. Թորգոմ, եւ Ուսթըրի հոգեւոր հովիւ Տ. Վազգէն Ա. Քհնյ. Պէքիարեան, որուն հիւրը եղած էի հասած օրս։
Օրուան գլխաւոր բանախօսը Հայր Օշականն էր, որ իր աթոռէն մէկը ﬕւսին ետեւէն պատﬔց ծիծաղի զուարճալի դրուագներ, եւ արժանացաւ բուռն ծափահարութեանց։
Եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան ատենապետը ազնուասիրտ սրտակից բարեկամս Լուսահոգի Սեպուհ Գալուստեանը զիս համայնքին ներկայացուց իբրեւ նոր հոգեւոր հովիւը, եւ հրաւիրեց խօսելու։ Չեմ յիշեր թէ ինչ ըսի այդ իրիկուն, բայց Սեպուհը եւ շատերը ըսին թէ սրտով խօսեցայ. ﬕնչեւ հիմա չեմ հասկցած թէ ի՞նչ ըսել է սրտով խօսիլ. հապա ինչո՞վ պիտի խօսիմ…։
Յաﬔնայն դէպս, կարեւոր է որ խօսողը սրտով խօսի. սրտին մասին խօսքը կը գոհացնէ զիս։
Տեղս երթալու ատեն Տէր Թորգոմը զիս բռնեց եւ ըսաւ,-
– Տղաս դուն Սարգի՞ս թէ Յարութիւն Պօղոսեանին զաւակն ես, եւ համբուրեց զիս։ Տէր Թորգոմ Արաբ Բունարի Հ. Մ. Ը. Մ. ական անդամ եղած էր, եւ ընկերը՝ հօրս եւ հօրղբօրս։
Մեր երեկոյթին ճաշերը պատրաստած Ուսթըր բնակող ծանօթ խոհարար Սահակն ալ ըսաւ որ սրտէս խօսեցայ, եւ աւելցուց՝ — Աստուած քու աﬔնէն տկար տեղդ զօրացնէ…
Ի՞նչ, այս մարդը ի՞նչ կ՛ըսէ ինծի, ըսի մտքիս, եւ իրեն շնորհակալութիւն յայտնելէ ետք քիչ մը մտահոգուեցայ ես ինծի։ Այս Սահակը ուրկէ՞ գիտէ զիս, եւ ո՞վ իրեն իմ աﬔնէն տկար տեղիս մասին բան ըսած է, եւ ուզեցի գիտնալ թէ իմ աﬔնէն տկար տեղս ո՞ւր է, բայց չգտայ. ﬕնչեւ հիմա ալ չեմ գտած. ամէն անձի պէս տկար տեղեր ունիմ, դուն ալ ունիս, եւ Աստուած գիտէ։
Սահակ Տէվէճեանը Ուսթըրի աﬔրիկահայոց եկեղեցիներուն եւ կազմակերպութեանց հաւաքոյթներուն ճաշերը պատրաստողն էր։ Յուղարկաւորութեանց յաջորդող հոգեճաշերը
պատրաստողը։ Պատահեցաւ որ հաստատեմ թէ Սահակը ուրիշներուն ալ կ՛ըսէր՝ ՛՛Աստուած քու աﬔնէն տկար տեղդ զօրացնէ՛՛։ Ըսել է թէ Սահակը իմ աﬔնէն տկար տեղս չի գիտեր, եւ պէտք ալ չունի գիտնալու ի՞նչ պէտք ունի իր գլուխը պարապի տեղ ցաւցնելու։
Հասկցայ որ խորքին մէջ Սահակ օրհնած էր զիս այդ իրիկուն։ Ի դէպ, իր ինքնաշարժին թիւը՝ Սահակ II SAHAG II էր. Սահակ Ա.ը հայոց Սուրբ Սահակ Ա. Կաթողիկոսն էր, եւ երկրորդը՝ Սահակին կարծիքով ինքն էր, Տէվէճեան Սահակը, ատոր համար ինքն իրեն Սուրբ Սահակ կ՛ըսէր։
Սահակ հսկայակազմ էր, ուժեղ, աշխատասէր, տարիքը առած, բայց, կը գործէր ինչպէս աﬔրիկահայերը կ՛ըսեն… կը գործէր եւ, իր արեւելեան ուտեստեղէնի խանութը ﬕշտ բաց էր։ 2013ին, Աﬔրիկայէն Ֆրանսա վերադարձէս առաջ ﬔր եկեղեցւոյ սրահին մէջ տեղի ունեցած հոգեճաշի ատեն ձեռքով նշան կ՛ընէր, քովը կ՛երթայի եւ ինծի գաղտնիք մը յայտնելու պէս կ՛ըսէր,-
– Տէր Հայր, ա՛լ ի՞նչ, այս տարիքիս առանց փայտի կը քալեմ։
Մոռցած ըլլալով իր այդ գաղտնիքը արդէն յայտնած ըլլալը, ուրիշ ատեն ալ նոյնը կ՛ընէր,
կարեւոր բան բան մը ըսելու պէս. քովը կ՛երթայի եւ ﬔծ գոհունակութեամբ ու խոշոր ժպիտով կ՛ըսէր,-
-Տէր Հայր, ալ Աստուծմէ ի՞նչ ուզեմ, այս տարիքիս առանց փայտի կը քալեմ։
Չէի կրնար իրեն ըսել.- Աստուած քու աﬔնէն տկար տեղդ զօրացնէ, Սահակ։
Ատիկա իր խօսքն էր, եւ ես իրը իրե՞ն պիտի կլլեցնէի…։
Ամէն մարդ լաւ գիտէ որ առողջութիւնը թանկագին է ամէն մարդու համար։
Ֆրանսերէն եւ անգլերէն լեզուներով օրհնութիւնը, մէկու մը օրհնելը կը կայանայ բարի, ազնիւ, լաւ, բուժիչ խօսքեր ըսելուն մէջ։ Benediction, լատիներէն է, եւ ֆրանսերէն եւ անգլերէն կը նշանակէ՝ լաւ բան, լաւ խօսք ըսել։ Եւ այդ է որ ծնողները կ՛ընեն իրենց զաւակներուն, հոգեւորականները իրենց հաւատացեալներուն, սրտակից բարեկաﬓերը իրարու, եւ հայ
եկեղեցականները լաւ խօսքեր կ՛ըսեն զիրենք մտիկ ընողներուն. եկեղեցական արարողութիւնները, համայնքային եւ մշակութային երեկոյթները օրհնող ու արձակող եկեղեցականը կ՛օրհնէ՝ ՛՛Պահպանիչ՛՛ աղօթքով եւ կը խնդրէ որ Քրիստոս պահէ ու պահպանէ հայ ազգը, եկեղեցին եւ հաւատացեալները թշնաﬕներէն եւ փորձանքներէն, չարերէն։ Չեմ գիտեր թէ օրհնել բայը կրնա՞յ ոեւէ կապ ունենալ օր եւ հանել բայարմատին հետ, օր-հ-ա- նել, օրը առանց չարիքի եւ փորձանքի։
անցնելու աղօթք, մաղթանք կատարել։
Անցեալ կիրակի Սահակին օրհնութիւնը ﬕտքս ինկաւ խօսքիս մէջ եւ անվարան կրկնեցի.- Աստուած քու աﬔնէն տկար տեղդ զօրացնէ,- զիս մտիկ ընող հայրենակիցներուս, ﬕտքս յսատակացուցի պարզելով որ ﬔզմէ ամէն մէկը տկար տեղ մը ունի, կ՛ունենայ, եւ կ՛ուզէ որ այդ մտահոգիչ տկար տեղը բուժուի, զօրանայ։
Անշուշտ չեմ գիտեր թէ ո՞վ Սահակին սորվեցուցեր էր այս աղօթքը, մաղթանքը,
օրհնութիւնը, որ այնքա՜ն խորիմաստ նշանակութիւն ունի, եւ կ՛ունենայ լսողին վրայ։
Ականջդ կանչէ Սուրբ Սահակ, եւ այս պարագային սուրբ բառը կը գործածեմ մաքուր իմաստով, սուրբ կը նշանակէ՝ մաքուր, եւ ամէն մարդ կը կաﬔնայ որ իր կամայ թէ ակամայ գործած ﬔղքերուն դէմ պայքարիլ, կարելի եղածին չափ ինքզինքը մաքրել, եւ ատոր համար է որ ﬔր հոգին ու մարﬕնը մաքրող սուրբ հաղորդութիւնը ստանալէ առաջ ﬔր ﬔղքերը կը խոստովանէինք։ Իբրեւ
հայ քրիստոնեայ կոչուած ենք ըլլալ մաքուր սուրբ, մաքրուիլ ﬔզ աղտոտող ﬔղքերէն։
Կիրակիի պատարագէն ետք ոմանք ըսին թէ Սահակին խօսքերը տպաւորած էր զիրենք։
– Աստուած քու աﬔնէն տկար տեղդ զօրացնէ։

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles