ԱՆ­ԳԱ­ՐԱ ԶԱՅ­ՐԱ­ՑԱԾ ՓՐԱՆ­ԿԻՍ­ԿՈՍ ՊԱ­ՊԻ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՃԱ­ՆԱՉ­ՄԱՆ ԱՌԸՆ­ՉՈՒՈՂ ԱՐ­ՏԱ­ՅԱՅ­ՏՈՒ­ԹԻՒ­ՆԷՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 57 Second

p3 Ambassador-Minasyan1 ՎԱ­ՏԻ­ԿԱՆ, ԱՆ­ԳԱ­ՐԱ.- Ուր­բաթ, Յու­նիս 7 թուա­կիր նա­մա­կով մը, Թուրք­իոյ Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնը պաշ­տօ­նա­կան բո­ղոք ներ­կա­յա­ցու­ցած է Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը հաս­տա­տող Փրան­կիս­կոս Պա­պի յայ­տա­րա­րու­թեան դէմ, մի­ա­ժա­մա­նակ` իր յու­սա­խա­բու­թիւնը եւ դժգո­հու­թիւնը յայտ­նե­լով:

Թուրք­իոյ Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնը նա­մա­կին մէջ կոչ կ՛ը­նէ Պա­պին, որ պատ­մա­կան հար­ցե­րու մի­ջա­մուխ չըլ­լայ:

Ըստ թրքա­կան Թու­տէյզ Զա­ման-ի, պա­պը Վա­տի­կա­նի մէջ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նա­տան բաց­ման արա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին յայտ­նած է, թէ կ՛ու­զէ Երե­ւան այ­ցե­լել եւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ամ­եա­կին առի­թով կրօ­նա­կան արա­րո­ղու­թիւն մը կա­տա­րել: Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնը շա­բաթ օր հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը հրա­պա­րա­կած է` հա­կազ­դե­լով Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կէ հա­յոց Ներ­սէս Պետ­րոս ԺԹ. պատր­ի­ար­քին հետ հան­դի­պու­մին ըն­թաց­քին Փրան­կիս­կոս Պա­պին “20-րդ դա­րու առա­ջին Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը հա­յե­րու Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնն է յայ­տա­րա­րու­թեան մա­սին: Պա­պու­թեան կող­մէ պա­հանջ­ուա­ծը իր զբա­ղե­ցու­ցած դիր­քին պա­տաս­խա­նա­տուու­թե­նէն մեկ­նե­լով մի­ջազ­գա­յին խա­ղա­ղու­թեան նպաս­տելն էպատ­մու­թե­նէն թշնա­մանք­ներ դուրս բե­րե­լու փո­խա­րէն, կը նշէ հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը եւ անց­եա­լի դէպ­քե­րուն մա­սին պա­պի “մի­ա­կող­մա­նի“ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին ցաւ կը յայտ­նէ:

Թուրք պաշ­տօ­նա­տար մը Թու­տէյզ Զա­ման-ին յայտ­նած է, որ պա­պու­թիւնը ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին հայ­կա­կան պնդում­նե­րուն վե­րա­բեր­եալ տե­սա­կէտ­ներ ար­տա­յայ­տե­լու լի­ա­զօ­րու­թիւնը չու­նիայդ մէ­կը պէտք է մեկ­նա­բան­ուի պատ­մա­բան­նե­րու եւ փաս­տա­բան­նե­րու կող­մէքննար­կե­լէ ետք պատ­մա­կան փաս­տե­րը: Ան նշած է, որ տա­կա­ւին չէ քննարկ­ուած, եթէ Պոլ­սոյ մէջ Յոյն ուղ­ղա­փառ­նե­րու տի­ե­զե­րա­կան պատր­ի­ար­քու­թիւն պա­պի նա­խա­տես­ուած այ­ցե­լու­թիւնը այս խօս­քե­րէն ետք պի­տի մերժ­ուի:

Ան­գա­րա­յի մէջ Վա­տի­կա­նի դես­պան Ան­թոնիօ Լու­չի­պել­լօ ուր­բաթ օր Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւն կանչ­ուե­ցաւ եւ թրքա­կան կող­մը իր դժգո­հու­թիւնը փո­խան­ցեց Պա­պին անց­եալ շա­բաթ կա­տա­րած “անըն­դու­նե­լի“ յայ­տա­րա­րու­թեան հա­մար: Լոյս տե­սած հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ կը նշուի, որ հան­դի­պու­մին ըն­թաց­քին Վա­տի­կա­նի կող­մէ մեր երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն վրայ ան­դառ­նա­լի կեր­պով ազ­դող քայ­լե­րէ զգու­շա­նա­լու կա­րե­ւո­րու­թիւնը շեշտ­ուե­ցաւ:

Յու­նիս 3-ին, Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կէ Հա­յոց Կա­թո­ղի­կոս-Պատր­ի­արք Ներ­սէս-Պետ­րոս ԺԹ.ի Հռո­մի Վա­տի­կան այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին, Պապ Փրան­կիս­կոս այ­ցե­լու պատ­ուի­րա­կու­թե­նէն հայ կնոջ մը ըսած էր, թէ Հա­յոց պա­տա­հա­ծը` 20-րդ դա­րու առա­ջին Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնն էր:

Միւս կող­մէ, Վա­տի­կա­նի մօտ Հա­յաս­տա­նի առա­ջին դես­պան Մի­քա­յէլ Մի­նաս­եա­նը, որ Յու­նիս 7ին հա­ւա­տար­մա­գիր­նե­րը յանձ­նած է Պա­պին, հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին փո­խան­ցած է նա­եւ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի կող­մէ Հա­յաս­տան այ­ցե­լե­լու հրա­ւէր: Հռո­մի պա­պը խոս­տա­ցած է քննել այս հրա­ւէ­րը իրա­գոր­ծե­լու կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles