ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ՝ ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ

0 0
Read Time:4 Minute, 45 Second

Չո­րեք­շաբ­թի, Սեպ­տեմ­բեր 23, 2009-ին, յա­տուկ ժա­մադ­րու­թեամբ մը, Ուա­շինկ­թը­նի ՀՀ դես­պան­ա­տուն այ­ցե­լե­ցին Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նէն ժա­մա­նած յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու , կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, որոնք ներ­կա­յա­ցու­ցին իրենց մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը, հրա­պա­րակ­ուած հայ-թուրք ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն առն­չու­թեամբ:

Պատուիրակութեան անդամներէն՝ Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Կ.Կ.-ի ներկայացուցիչ՝ Անդրանիկ Գասպարեան, իր կողքին ունենալով Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Բարեջան Առաջնորդ Օշական Չօլոյեան եւ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ՝ Հայր Անտոն Նորատունկեան
Պատուիրակութեան անդամներէն՝ Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Կ.Կ.-ի ներկայացուցիչ՝ Անդրանիկ Գասպարեան, իր կողքին ունենալով Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Բարեջան Առաջնորդ Օշական Չօլոյեան եւ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ ներկայացուցիչ՝ Հայր Անտոն Նորատունկեան

Սփիւռ­քի այլ գա­ղութ­նե­րու նման, Հա­յաս­տան-Թուրք­իա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու նո­րա­գոյն զար­գա­ցում­նե­րը« իրենց ստո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րով,  ընդվ­զու­մի ալիք մը ստեղ­ծած եւ տագ­նապ յա­ռա­ջա­ցու­ցած են նա­եւ շրջա­նի  ամե­րի­կա­հայ հա­մայն­քէն ներս:

Պատ­ուի­րա­կու­թիւնը կը բաղ­կա­նար Առաջ­նոր­դու­թիւն Հա­յաս­տան­եայց Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեց­ւոյ Արե­ւել­եան Թե­մէն, Առաջ­նոր­դու­թիւն Հա­յաս­տան­եայց Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեց­ւոյ Արեւմտ­եան Թե­մէն, Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Հայ Կա­թո­ղի­կէ Եք­զար­քու­թիւ­նէն, Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան Եկե­ղե­ցի­նե­րու Միու­թիւ­նէն, Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան, Հա­մազ­գա­յին մշա­կու­թա­յին Միու­թեան, Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան, Հայ Երի­տա­սար­դաց Դաշ­նակ­ցու­թեան եւ Հ.Մ.Ը. Մ.-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէ:

Դես­պան Թա­թուլ Մար­գար­եան, աւե­լի քան մէկ ժամ տեւո­ղու­թիւն ու­նե­ցող այս տե­սակ­ցու­թեան, լսեց այ­ցե­լող պատ­ուի­րա­կու­թեան մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը: Տե­սակ­ցու­թեան աւար­տին, պատ­ու­ի­րա­կու­թիւնը դես­պա­նա­տան յանձ­նեց բո­ղոք-նա­մակ մը: Ստո­րեւ՝ բո­ղոք-նա­մա­կին բովանդակութիւնը.-

Յար­գար­ժան Պա­րոն Մար­գար­եան,

Հա­յաս­տան-Թուրք­իա յա­րա­բե­րու­թեանց ծի­րէն ներս հրա­պա­րակ­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ քա­ղա­քա­կան եւ դիւա­նա­գի­տա­կան մա­կար­դակ­նե­րու վրայ յա­ռա­ջի­կա­յին տե­ղի ու­նե­նա­լիք բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը, ինչ­պէս Սփիւռ­քի այլ գա­ղութ­նե­րէն ներս, նոյն­պէս ամե­րի­կա­հայ գա­ղու­թէն ներս ստեղ­ծած են լուրջ կա­ցու­թիւն, տագ­նապ, ընդվ­զում եւ բո­ղոք:

Հ.Յ.Դ. Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Կ.Կ.-ի անդամներ՝ Յովսէփ Աւագեան (աջին) եւ Ժան Աւետիսեան կը փոխանցեն բողոք նամակը դեսպան Թաթուլ Մարգարեանին
Հ.Յ.Դ. Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Կ.Կ.-ի անդամներ՝ Յովսէփ Աւագեան (աջին) եւ Ժան Աւետիսեան կը փոխանցեն բողոք նամակը դեսպան Թաթուլ Մարգարեանին

Լա­ւա­պէս ըն­դու­նե­լով հան­դերձ դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թեանց կա­րե­ւո­րու­թիւնը եւ ամէն մար­զէ ներս Հայ­րե­նի­քի զար­գա­ցումն ու հզօ­րա­ցու­մը, այ­սու կը յայտ­նենք մեր խոր մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը հե­տեւ­եալ կէ­տե­րուն առն­չու­թեամբ.-

Ա.- Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հար­ցը բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ճամ­բով եւ »պատ­մա­կան հար­թու­թիւն­ներ«ու քննար­կու­մով անըն­դու­նե­լի է բո­լո­րիս կող­մէ: Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը Թուրք­իա­յէն առա­ջին եւ հիմ­նա­կան պա­հանջքն է, որ նա­խա­պայ­մա­նը կը կազ­մէ որե­ւէ յա­րա­բե­րու­թեան եւ բա­նակ­ցու­թեան:

Բ.- »Տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան« եւ »սահ­ման­նե­րի ան­խախ­տե­լիու­թեան« եւ հաս­տա­տու­մը եւ ըն­դու­նու­մը կը հասկ­նանք միայն հրա­ժա­րում պա­հան­ջա­տի­րու­թե­նէ: Տա­կա­ւին, անի­կա ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն եւ խո­րա­պէս կապ­ուած է Ար­ցա­խին եւ ազա­տագր­ուած հո­ղե­րու ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան, որ ամ­բողջ հա­յու­թեան հիմ­նա­հարցն է:

Յա­նուն Հայ ժո­ղո­վուր­դի ներ­քին մի­աս­նա­կա­նու­թեան, Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կա­նու­թիւնը, Մայր Հայ­րե­նի­քի մեր ժո­ղո­վուր­դը եւ ամ­բողջ Սփիւռ­քի հա­յու­թիւնը անա­ռար­կե­լի պար­տա­ւո­րու­թիւնը ու­նինք գոր­ծե­լու մեր ազ­գա­յին գե­րա­գոյն շա­հե­րուն հաշ­ւոյն, ամ­րապն­դե­լով մեր Հայ­րե­նի­քի անվ­տան­գու­թիւնը եւ տէր կանգ­նե­լով նա­հա­տակ­նե­րու ան­ժա­ման­ցե­լի դա­տին:

Առաջ­նոր­դու­թիւն Հա­յ. Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեց­ւոյ Արե­ւել. Թե­մին

Առաջ­նոր­դու­թիւն Հա­յ. Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեց­ւոյ Արեւմտ. Թե­մին

Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Հայ Կա­թո­ղի­կէ Եք­զար­քու­թիւն

Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան Եկե­ղե­ցի­նե­րու Միու­թիւն

Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւն

Սեպ­տեմ­բեր 23, 2009

DSC02430

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles