ԱՄԵ­ՐԻ­ԿԱ­ՅԻ ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ԳՐԱ­ԴԱ­ՐԱՆ-ԹԱՆ­ԳԱ­ՐԱ­ՆԻՆ ՄԷՋ ԿԼՈՐ ՍԵ­ՂԱՆ ԱՐ­ԹՕ ՓԱ­ՅԱՍԼ­ԵԱ­ՆԻ ՀԵՏ

0 0
Read Time:5 Minute, 29 Second

p6 ALMAevent2  ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆ (Մա­սա­չու­սէց).- Ամե­րի­կա­յի Հայ­կա­կան գրա­դա­րան-թան­գա­րա­նը (ALMA) վեր­ջերս ազ­դան­շա­նը տուած է կլոր սե­ղա­նի բնոյթ ու­նե­ցող ձեռ­նարկ­նե­րու շարք մը: Անդ­րա­նիկ մտեր­միկ զրոյց-կլոր սե­ղա­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Փետր­ուար 20-ին, կեդ­րո­նի սրա­հէն ներս, ներ­կա­յու­թեամբ հա­րիւ­րէ աւե­լի գրա­կա­նա­սէր հայ թէ օտար գրա­կա­նա­սէր­նե­րու:

Զրու­ցա­վարն էր Թա­լին Ոս­կե­րիչ­եան, որ առա­ջին հեր­թին ներ­կա­յա­ցուց, օր­ուան հրա­ւիր­եա­լը` Ար­թօ Փա­յասլ­եան, գրչի անու­նով ծա­նօթ` Arto Vaun, որ կար­դաց իր վեր­ջերս հրա­տա­րա­կած իր բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րու գոր­ծէն “Capillarity“ մա­սեր: Մօ­տա­ւո­րա­պէս մէկ ժամ տե­ւեց այս հե­տաքրք­րա­կան զրոյ­ցը, որուն ըն­թաց­քին, բազ­միցս հար­ցում­ներ ուղղ­ուե­ցան:

Ընդ­հան­րա­պէս ածարծ­ուած նիւ­թը` ինք­նու­թեան, պատ­կա­նե­լիու­թեան եւ յուշ-յի­շո­ղու­թեան մա­սի­ն էր:

Ար­թօ ծնած է Քէյմպ­րիճ, Մա­սա­չու­սէց եւ ու­սա­նած է տեղ­ւոյն, “Պէ­նինկ­թըն Քո­լէճ“էն եւ Հար­վըր­տի հա­մալ­սա­րան­նե­րէն ներս: Ան նա­եւ դա­սըն­թացք­նե­րու հե­տե­ւած է Սկովտ­իոյ մայ­րա­քա­ղաք Կլաս­քո­յի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ:p6 ALMAevent1

Մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ եր­գիչ եւ երա­ժիշտ, Ար­թօ իր խօս­քին մէջ, նշեց թէ ար­ուես­տա­գէ­տի մը պար­տա­կա­նու­թիւնը պար­զա­պէս գո­հու­նա­կու­թիւն ստեղ­ծել չէ, այլ փնտռել, հար­ցադ­րել, դրդել եւ կար­դա­ցո­ղը փո­խադ­րել իր ան­ձի խորն ու մտա­ծել, սո­վո­րա­կան ու մի­օ­րի­նակ կեան­քէն դուրս գա­լով: Նշենք թէ, Ար­թօ Վօ­նի (Ար­թօ Փա­յասլ­եան) “Capillarity“  (Carcanet Press, Ման­չես­թըր, Անգլ­իա 77 էջ) հա­տո­րը, որ անգ­լե­րէն լե­զուով գրուած բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րու շարք մըն է, լոյս տե­սած` Սեպ­տեմ­բեր 2009-ին: Իբ­րեւ երգա­հան եւ երա­ժիշտ, ան լոյս ըն­ծա­յած է ձայ­նապ­նակ­ներ` իր կազ­մած “Մի­շի­մա“ եւ “Քէնթ 100“ խում­բե­րուն հետ: Երբ ան Լոս Ան­ճե­լըս կը գտնուէր “Աս­փո­րա“ գրա­բա­նա­կան օրա­թեր­թի հիմ­նա­դիր­նե­րէն եւ խմբա­գիր­նե­րէն մէ­կը եղած է: Ապա  “Հայ­րե­նիք“ի անգ­լե­րէն բաժ­նի` “Ար­մինի­ըն Ուիք­լի“ շա­բա­թա­թեր­թի խմբա­գիր եւ “Էյմն“ պար­բե­րա­թեր­թի թղթա­կից:

Հարց պա­տաս­խա­նը կա­տա­րեց Թա­լին Ոս­կե­րիչ­եան եւ ապա աւար­տին Ար­թօ կար­դաց մա­սեր իր գոր­ծէն:

Նշենք թէ, այս կլոր սե­ղա­նի շար­քը պի­տի շա­րու­նակ­ուի յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րիլ 2-ին: Օր­ուան խօս­նակն է Լու­սին Գաս­պար­եան, որ պի­տի անդրադառ­նայ ման­կա­կան գրա­կա­նու­թեան մա­սին:

 

Ստո­րեւ, թարգ­մա­նա­բար եր­կու մա­սեր Ար­թօ Վօ­նի հա­տո­րէն:

Ա.

 

Հի­մա ա՛յս ձե­ւով պի­տի փոր­ձեմ, Ամե­րի­կա՛.-

Բո­լո՛ր տա­րի­ներս, ի վեր­ջոյ այ­սօր, դե­ղին-կա­պոյտ կը պայ­թին

Եւ ես կը քա­լեմ այն­պէս` ինչ­պէս կը քա­լենք բո­լորս սա­լա­հա­տա­կի ու ճամ­բու վրայ

Կո­խե­լով իրա­րու մորթ-հո­գի­նե­րուն վրայ

Կոխկռ­տե­լով առա՛նց անդ­րա­դառ­նա­լու

 

Մո­ռաց­կոտ են մեր աւան­նե­րը եւ մարդ ենք ի վեր­ջոյ թէ­եւ կա­ռու­ցած

Ու կրա­կի տուած—քուն մտած կը տապլտ­կինք ու կ՛արթն­նանք ցաս­կոտ

 

Ու­րեմն թո՛ղ յա­ռաջ գան, անո՛նք որոնք շի­տակ չեն տես­ներ

Թո՛ղ յա­ռաջ գան, անո՛նք որոնք կ՛այ­րին ջեր­մու­թեամբ ճար­ճա­տուն

Թո՛ղ յա­ռաջ գան, անո՛նք որոնք տկար ծուն­կեր ու­նին ինչ­պէս վի­րա­ւոր եղ­ջե­րուն

Թո՛ղ յա­ռաջ գան, անո՛նք որոնք քար­տէ­սէն դուրս են քշուած

Թո՛ղ յա­ռաջ գան, անո՛նք որոնք նե­րած են ու կ՛ար­տաս­ուեն մինչ կառք կը վա­րեն

Թո՛ղ յա­ռաջ գան, անո՛նք որոնք հնձուած խո­տին եւ ան­կիւ­նա­դար­ձին` վէր­քի հոտն իսկ կ՛առ­նեն

Թո՛ղ յա­ռաջ գան, անո՛նք որոնք իմ եւ քու հա­րա­զատ­ներն են եւ մեր կող­քին` երբ մեր ձեռ­քե­րը քրտնին

 

Արդ­եօ՞ք սար­եա­կին արե­ւա­ծածկ դէմ­քիս մօ­տէն թռչիլն է

Երբ այն­քան մօտ էի տանս—

Իր հետ ինձ­մէ բան մը տա­րաւ երբ զգա­ցի անոր թե­ւե­րուն կշի­ռը

Բան մը` որ թե­րեւս կ՛ու­զէի որ տար­ուեր

 

Մոռ­ցի՛ր բո­լո՛ր գիտ­ցածդ, ըսի ես ին­ծի, որով­հե­տեւ սկսեր ես

Նշոյլ­ներ տես­նել այն բա­նէն` որ իս­կա­պէս կը մօ­տե­նայ քե­զի

Շող­շո­ղուն տի­ե­զերք­նե­րու փուն­ջի մը նման` մա­նու­կի մը ափին մէջ

Որ կը տա­նիս շրթներդ ի վեր

 

Այն­քա՛ն էի մօ­տե­ցեր

 

Գ.

 

Ո՞վ պի­տի ձեռք մը տայ

Մեզ առաջ քա­շե­լու երբ

                յոգ­նած ենք

 

Կ՛ըսեն, թէ յաշ­ուե­յար­դար

                մը կայ,

Բայց հա­մոզ­ուած չեմ ես քա­նի ամե­նու­րէ՛ք ապ­րող­նե­րը կ՛անար­գեն մեռ­եալ­նե­րը

 

Որոնց ար­ծա­թեայ պատ­գա­րա­կը մաս­նի­կա­յին է

Որոնց իրար ան­ցած

ծած­կա­գիր անուն­նե­րը

կա­րե­լի չէ հե­գել

Որոնց սէրն ու ատե­լու­թիւնը կը գրկեն հաշտ քոյր-եղ­բօր գրկու­մը

Որոնց ան­շար­ժու­թիւնը ան­շար­ժու­թիւնն է մունջ գե­տի մը ձմրան

Որոնց ոս­կոր­նե­րը կը տքան ու կը բամ­բա­սեն մե՛ր խօս­քով միայն

Որոնց դա­տո­ղու­թիւնը հա­յելի­ին մէջն է երբ մօ­տէն կ՛անց­նինք

 

Ժրա­ջան են` որ­պէս անց­եալ ան­ձինք

ԱՐ­ԹՕ ՎՕՆ

Թարգ­մա­նեց`

Թա­թուլ Սո­նենց

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles