ԱԼԻԵՒԻ ՎԵՐԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ.- ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ԵՒ ԱՐՏԱՌՈՑ ԱՆՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 37 Second

p1_Azerbaijan presidential election  Հոկ­տեմ­բեր 9-ին, կա­տար­ուած Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւնը, իր ըն­թաց­քով, ոճով եւ ար­դիւն­քով կը նկատ­ուի ար­տա­ռոց եւ իւ­րա­յա­տուկ:

Թէ՛ տե­ղա­ցիք եւ թէ՛ դրսե­ցիք, այ­սինքն քա­ղա­քա­կա­նու­թեամբ հե­տաքրք­րուող­նե­րը կամ մի­ջազ­գա­յին դէ­տե­րը ան­տար­բե­րու­թիւն ցու­ցա­բե­րե­ցին: Այն­քան մը որ, ոչ մէկ մի­ջազ­գա­յին լրատ­ուա­մի­ջոց յա­տուկ հե­տաքրք­րու­թիւն ցու­ցա­բե­րեց: Նոյ­նիսկ ժա­մա­նա­կի կո­րուստ նկատ­ուե­ցաւ, Իլ­համ Ալի­ե­ւի վե­րընտ­րու­թեան հա­մար, գոր­ծու­ղել լրագ­րող­ներ, թղթա­կից­ներ եւ մաս­նա­գէտ լու­սան­կա­րիչ­ներ:

Տե­ղա­կան ընտ­րա­կան քա­րոզ­չա­կան մե­քե­նան ալ մնաց հա­մե­մա­տա­բար ան­գործ: Հե­ռա­տե­սի­լի կա­յան­նե­րէն չկա­տար­ուե­ցան զրոյց­ներ կամ բա­նա­վէ­ճեր: Ծա­նու­ցում­ներն ան­գամ գրե­թէ գո­յու­թիւն չու­նէ­ին:

Մի­եւ­նոյն էր պատ­կե­րը…փո­ղոց­նե­րուն մէջ, ուր ընդ­դի­մա­դիր­նե­րու հա­ւա­քը ոչ մէկ շօ­շա­փե­լի եւ յի­շա­տա­կե­լի խան­դա­վա­ռու­թիւն կը ստեղ­ծէր: Դեռ քա­նի մը տա­րի առաջ, մայ­րա­քա­ղաք Պաք­ուէն Հիւ­սիս-Արեւմտ­եան շրջան­նե­րու Կու­պա կամ Իս­մա­յի­լի քա­ղաք­նե­րէն ներս, խռո­վա­րար­ներ օրեր շա­րու­նակ մտա­հո­գիչ խլրտում­ներ կա­տա­րած էին: Անոնք ալ դի­մած էին լռու­թեան եւ ան­տար­բե­րու­թեան: Այս իրա­վի­ճա­կը, իր կար­գին ազ­դած էր Ալի­ե­ւի քա­րոզ­չա­կան մե­քե­նա­յին վրայ, որոնք հա­մե­մա­տած այլ ընտ­րար­շաւ­նե­րու նա­խօր­եա­կին, ձեռն­ծալ մնա­ցին, մերթ ընդ մերթ գոր­ծուղ­ուե­լով եւ ըն­կե­րակ­ցե­լով Ալի­ե­ւի իր շղթա­յա­զեր­ծած այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն, որոնց ըն­թաց­քին, ան խոս­տում­ներ տուած էր, զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս, գոր­ծող պաշ­տօն­եա­նե­րու ամ­սա­կան­նե­րը բարձ­րաց­նել, աւե­լի քան տաս առ հա­րիւր հա­մե­մա­տու­թեամբ:

Սեպ­տեմ­բեր 17-ին, Արե­ւել­եան շրջա­նի գիւ­ղե­րէն մէ­կուն մէջ, գիւ­ղա­ցի հո­վիւ մը զար­մա­նալի­օ­րէն եւ հազ­ուա­դէ­պօ­րէն հե­տաքրքր­ուած այս ընտ­րու­թիւն­նե­րով, երբ կը հե­տե­ւէր հազ­ուա­դէ­պօ­րէն սփռուող բա­նա­վէ­ճի մը, բո­լո­րո­վին տար­ուած ըլ­լա­լով…չնկա­տեց թէ գայ­լեր առի­թէն օգտ­ուե­լով յար­ձա­կած էին իր ախո­րին վրայ եւ կուլ տուած` եր­կու տասն­եակ ոչ­խար­ներ: Սոյն դէպ­քը, բազ­միցս քմծի­ծա­ղով եւ հեգ­նան­քով նշուած էր տե­ղա­կան մա­մու­լին կող­մէ, որ կը հաս­տա­տէր թէ այս հովիւին ան­տե­ղի ժա­մա­վա­ճա­ռու­թեան զոհն էին բնու­թեան գիր­կին մէջ առա­ծող  ան­մեղ չոր­քո­տա­նի­նե­րը:

Հա­ւա­նա­բար, այդ նեղ­միտ եւ դիւ­րա­հա­ւատ հո­վիւն ալ մի­ա­ցաւ ան­տար­բեր մե­ծա­մաս­նու­թեան, թէ­եւ բա­ւա­կան սուղ վճա­ռում մը կա­տա­րե­լով:

Վե­րըն­տրու­թեան ար­գելքն ալ վե­րաց­ուած ըլ­լա­լով, նոյ­նինք Ալի­ե­ւի եւ իր ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան հիմ­քե­րու վրայ գոր­ծող “վոհ­մակ“ին կող­մէ, յա­ջոր­դա­բար եր­րորդ ան­գամ ընտր­ուած նա­խա­գա­հը կրնայ հինգ տա­րի ետքն ալ մնալ իր պաշ­տօ­նին վրայ:

Հուսկ, ան­գամ մը եւս, տե­ղին է նշել թէ իս­կա­պէս հե­տաքրք­րա­կան է ստեղծ­ուած ան­տար­բե­րու­թիւնը…նոյ­նիսկ Հա­յաս­տա­նի մէջ, ուր բո­լորն ալ գոհ են ներ­կայ գո­յա­վի­ճա­կէն:

 

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Պոսթըն – Մասաչուսէց

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles