ԱԼԻԵՒԵԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹԻ՞ՒՆ ԹԷ …“ԴՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ“

0 0
Read Time:3 Minute, 42 Second

Azerbaijan's President Aliyev attends a session at the World Economic Forum in Davos

 

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Խմբագրական

 Տա­րե­վեր­ջին թէ տա­րես­կիզ­բին, Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ալի­եւ զա­նա­զան առիթ­նե­րով, իր պո­ռո­տա­խօ­սու­թեամբ, խե­ղա­թիւ­րում­նե­րով եւ ցե­խար­ձա­կում­նե­րով, գոր­ծի լծուե­ցաւ շա­րու­նակ քննա­դա­տե­լու եւ հար­ուա­ծե­լու Ար­ցախն ու Հա­յաս­տա­նը:

Անոր խօս­քե­րը սպաս­ուա­ծէն շատ աւե­լի կծու եւ յար­ձա­կո­ղա­կան էին, այն­քան մը որ նոյ­նիսկ կա­րե­լի չէ տրամ­բա­նա­կան նկա­տել: Կար­միր գիծ անց­նե­լու հաս­կա­ցո­ղու­թիւնն ալ կա­րե­լի չէ նկա­րագ­րել ան­ձի մը հա­մար որ Ար­ցախ թէ Հա­յաս­տան կը նկա­տէ ազե­րի հո­ղա­տա­րածք, Շուշի­էն ու Ստե­փա­նա­կեր­տէն մին­չեւ Սիւ­նիք եւ Երե­ւան:

Բ.Հա­մաշ­խար­հա­յին Պա­տե­րազ­մի Հիթ­լէր­եան ճա­ռա­խօ­սու­թիւն­նե­րուն նման, Իլ­համ “Ֆիւ­րըր“ Ալի­եւ իր ամա­նոր­եայ խօս­քին մէջ թէ վեր­ջերս, Պաք­ուի մօ­տա­կայ­քը, գաղ­թա­կան ըն­տա­նիք­նե­րու հա­մար նոր թա­ղա­մա­սի մը բա­ցու­մը կա­տա­րե­լու ըն­թաց­քին, յե­րիւ­րած էր իր սուտ ու փուտ տե­ղե­կու­թիւն­ներն ու հաս­տա­տում­նե­րը:

Իր այս ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րով, Ատր­պէյ­ճա­նի ղե­կա­վա­րը ինք­զինք կը հա­կա­սէ եւ յատ­կա­պէս կը գոր­ծէ Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն կող­մէ առա­ջարկ­ուած քա­նի մը սկզբունք­նե­րուն դէմ, որոնց կար­գին յատ­կա­պէս ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ինք­նո­րոշ­ման իրա­ւուն­քը եւ ու­ժի սպառ­նա­լի­քի դի­մե­լը:

Փո­խա­րէն Ալի­եւ տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան եւ այս գծով ալ, հա­կա­սա­կան ձե­ւով ներ­կա­յաց­նե­լով, շեշ­տադ­րում­ներ կը կա­տա­րէ, որ ո՛չ թէ կրնայ մտա­հո­գել հա­յոր­դին, այլ նոյ­նիսկ ոչ ազ­գայ­նա­մոլ ապ­րում­նե­րու տէր տե­ղա­ցի ազե­րին:

Միշտ ալ հե­նած իր նիւ­թա­կան պա­շա­րին, ան տրա­մա­բա­նու­թեան փո­խա­րէն “դրա­մա­բա­նու­թիւն“ է որ կը բա­նեց­նէ:

Տրա­մա­բա­նա­կան “դրա­մա­բա­նու­թի՞ւն“ թէ “դրա­մա­բա­նա­կան“ տրա­մա­բա­նու­թիւն…Այս­պէս Յան­ցա­գոր­ծու­թեան եւ Փտա­ծու­թեան Տե­ղե­կագ­րու­թեան Ծրագ­րին կող­մէ տար­ուան զեղ­ծա­րար անձ­նա­ւո­րու­թիւնը ընտր­ուած Ալի­եւ կառ­չած մնա­լով իր տիտ­ղո­սին եւ բնա­կա­նա­բար սկզբունք­նե­րուն, առանց նշե­լու Նա­խի­ջե­ւա­նի մէջ հե­տե­ւո­ղա­կան ձե­ւով քան­դուող խաչ­քա­րե­րուն ճա­կա­տա­գի­րը, կը յանդգ­նի յայտ­նե­լու թէ …“բռնագ­րաւ­եալ“ հո­ղե­րուն վրայ ամէն ինչ քանդ­ուած է եւ իբ­րեւ թէ պատ­մա­կան բո­լոր յու­շար­ձան­նե­րը քանդ­ուած են հայ կո­ղոպ­տիչ­նե­րու, հայ բար­բա­րոս­նե­րու կող­մէ:

Դեռ աւե­լին, Ատր­պէյ­ճա­նի ղե­կա­վա­րին խոս­տու­մը‘ իր երկ­րին դրօ­շա­կը Շուշիի ու Ստե­փա­նա­կեր­տի վրայ ծա­ծա­նեց­նե­լու շատ աւե­լի ծա­ւա­լո­ղա­պաշտ եւ ան­խո­հեմ մօ­տե­ցում մըն է, որ կրնայ դժուա­րաց­նել առանց զէն­քի եւ ու­ժի գոր­ծա­ծու­թեան, Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցը լու­ծե­լու գոր­ծըն­թա­ցը:

Մինչ այդ, Հա­յոց Պատ­մու­թեան Ալի­ե­ւի ան­տեղ­եակ ըլ­լա­լը, կա­րե­լի է նկա­տել փաստ մը աւե­լի, որ “Տար­ուան Մարդ“ի կո­չու­մը կը շնորհ­ուի իր գոր­ծու­նէ­ու­թեան դաշ­տը հան­դի­սա­ցող տա­րա­ծաշր­ջա­նի այն գոր­ծի­չին, որ ու­շադ­րու­թիւն կը գրա­ւէ յան­ցա­գոր­ծու­թեան, փտա­ծու­թեան եւ տգի­տու­թեան առն­չուող իր արարք­նե­րով:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles