ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ ՏՐՈՒԵՑԱՒ…

0 0
Read Time:3 Minute, 4 Second

Դժբախ­տա­բար, այ­լեւս կա­րե­լի չէր սպա­սել:

Պէտք էր քա­րոզ­չա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու դիմ­ուէր:

Ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ…Հա­ցա­դուլ, նստա­ցոյց, բո­ղո­քի հա­ւաք, ստո­րա­հա­ւաք եւ շար­քը եր­կար է:  

Սփիւռ­քի զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­նե­րէ եւ յատ­կա­պէս մայր Հա­յաս­տա­նէն ներս բո­ղո­քի ալի­քը պի­տի շա­րու­նակ­ուի, մինչեւ որ ամիս­ներ շա­րու­նակ կա­տար­ուած այս մութ ու մշու­շա­պատ ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէ­սին ար­դիւնք՝ Օգոս­տոս 31-ին, լոյս ըն­ծայ­ուած նա­խադր­ուած ան­հիմն, ան­հե­թեթ եւ մի­ա­կող­մա­նի ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը չեղ­եալ նկատ­ուին:

«Չու­րա­նա’նք, չզի­ջե’նք…ընդվ­զե’նք»…Այո’ հա­յոր­դին ընդվ­զած է եւ հե­տե­ւա­բար բնա­կան է որ չու­րա­նայ, չզի­ջի: Դեռ աւե­լին, հա­յոր­դին կÿափ­սո­սա¯յ թէ առանց որե­ւէ նա­խա­պայ­մա­նի, Թուրք­իոյ տա­րած­քա­յին ան­խախ­տե­լիու­թեան սկզ­բուն­քա­յին հա­մա­ձայ­նու­թիւն տա­լը, հա­մա­հա­ւա­սար է եւ պարզ ու մէ­կին կը նշա­նա­կէ պա­հան­ջա­տի­րու­թե­նէ հրա­ժա­րում:

Ընղվ­զե­ցու­ցիչ եւ ամօ­թա­լի երե­ւոյթ է հար­ցադ­րու­մի տակ դնել պատ­մա­կան ահա­ւոր ու սար­սա­փազ­դու դէպք մը՝ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը: Կա­րե­լի է ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէ­սի մը առա­ջին գի­ծե­րը մրո­տել միայն – եւ ան­պայ­մա­նօ­րէն – այդ «Ամօ­թա­լի Արարք»ին պատ­շաճ ճա­նա­չու­մէն ետք:

Հա­յոր­դին ամէ­նայն ինք­նավս­տա­հու­թեամբ եւ հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն պի­տի դի­մէ ամէն մի­ջո­ցի զգաս­տու­թեան բե­րե­լու թէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հար­ցը անվ­տան­գու­թեան երաշ­խիք մըն է, եւ թէ երկ­րորդ ահա­ւա­ւոր «Ամօ­թա­լի Արարք» մըն է, ար­դէն իսկ կա­տար­ուած սահմռ­կե­ցու­ցիչ դէպ­քե­րու իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րը վե­րա­տե­սու­թեան են­թար­կել, արխիւա­յին եւ պատ­մա­կան յանձ­նա­խում­բեր եւ են­թա­յանձ­նա­խում­բեր կազ­մե­լով կամ գի­տա­ժո­ղով­ներ եւ կլոր (թէ քա­ռա­կու­սի) սե­ղան­ներ կազ­մա­կեր­պե­լով:

Հա­յորդի­ին մտա­հո­գու­թիւնը…դեռ աւե­լի կը սաստ­կա­նայ, մա­նա­ւանդ որ Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցի նկատ­մամբ ալ, կա­րե­լի է հե­տեւց­նել Ատր­պէյ­ճա­նի հո­ղա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան եւ տա­րած­քա­յին ան­ձեռնմ­խե­լիու­թեան հար­ցե­րը յստա­կօ­րէն պի­տի ար­ծարծ­ուին: Հոս ալ, տե­ղի տրուած է Թուրք­իոյ քո­ղարկ­ուած նա­խա­պայ­ման­նե­րուն:

Հա­յոր­դին պինդ ու յա­մա­ռօ­րէն կառ­չած եւ ամէ­նայն ինգ­նա­գի­տակ­ցու­թեամբ ու խոր հա­մո­զու­մով…պի­տի պայ­քա­րի ազ­գա­յին-պե­տա­կան շա­հե­րը հար­ուա­ծող նմա­նօ­րի­նակ որո­շում­նե­րու դէմ:

Չու­րա­նա’նք, չզի­ջի’նք…ընդվ­զի’նք: Ի գին ար­դա­րու­թեան եւ պա­հան­ջա­տի­րու­թեան ազ­դան­շա­նը տրուած է…

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles