ԱԶԱՏ ՄԱՄՈՒԼ . . . ԵՒ Ո՛Չ ԱՄՈՒԼ

0 0
Read Time:2 Minute, 49 Second

Թու­թա­կա­բա­նու­թիւն չէ. . . հա­ւա­նա­բար տե­ղին կա­տար­ուե­լիք մատ­նան­շում մըն է, շա­րու­նակ կրկնե­լը` թէ մա­մու­լը հան­րա­յին կեան­քի հսկայ ու վիթ­խա­րի ու­ժե­րէն մէկն է եւ այդ իսկ պատ­ճա­ռով, տե­ղին է շեշ­տել թէ ան­կախ մա­մու­լը ար­տա­յայտ­ման հզօ­րա­գոյն մի­ջոց է:

Ի զուր չէ որ, հա­րիւ­րամ­եակ­ներ առաջ, երբ դի­մա­տետր (facebook), դայ­լայ­լիչ (twitter) կամ հա­մա­ցանց գո­յու­թիւն չու­նէր եւ տար­րա­կան մի­ջոց­նե­րով եւ հե­տե­ւա­բար յա­պա­ղու­մով լոյս կ՛ըն­ծայ­ուէ­ին թեր­թեր, Ֆրան­սա­յի պատ­մու­թեան հե­րոս­նե­րէն` Մեծն Նա­փո­լէ­ոն Պո­նա­փարթ յայ­տա­րա­րած էր.- ‘‘Ես աւե­լի կը վախ­նամ խմբա­գի­րի գրի­չէն, քան թշնամիի հզօր բա­նա­կէն’‘:

Ազ­գա­յին իմաս­տով, Հայ մա­մուլն ու թեր­թը ան­բա­ժա­նե­լի ըն­կերն են Հայ Տան: Սկսե­լով մայ­րա­քա­ղաք Երե­ւա­նէն մին­չեւ հե­ռա­ւոր զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­ներ:

Տնտե­սա­կան դա­ժան պայ­ման­ներ պատ­ճառ դար­ձած են որ բազ­մա­թիւ թեր­թեր հաս­նին սնան­կու­թեան սե­մին, ըլ­լան անոնք իս­կա­կան տպագ­րու­թիւն­ներ, թէ կայ­քէ­ջա­յին…տե­սա­նե­լի եւ ո՛չ շօ­շա­փե­լի գրու­թիւն­ներ: Այս­պէս, բո­լո­րո­վին տար­բեր է տպա­գիր եւ կայ­քէ­ջա­յին-ելեկտ­րո­նա­յին մա­մու­լին բո­վան­դա­կու­թիւնը: Առա­ջի­նը կը ցու­ցա­բե­րէ յա­ւել­եալ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն, մինչ երկ­րոր­դը` կը գոր­ծէ ամե­նայն սան­ձար­ձա­կու­թեամբ եւ թափթ­փա­ծու­թեամբ:

Մի­եւ­նոյն անմ­խի­թար պա­րա­գան կա­րե­լի է նկա­տել, հայ­րե­նի­քէն դուրս, Սփիւռ­քի զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­նե­րէն ներս:

Այո՛ . . . Դժուար է երե­ւա­կա­յել սփիւռ­քա­հա­յու­թիւնը առանց թեր­թի…եւ մա­նա­ւանդ  առանց ուղ­ղե­ցոյ­ցի

, որա­կա­ւոր քննար­կում­նե­րու, շի­նիչ քննա­դա­տու­թիւն­նե­րու եւ բա­նա­վէ­ճե­րու:

Մա­մու­լը կեն­դա­նի վկան է հա­յորդիի կո­գե­մա­տա­ւոր խի­զախ­ման եւ ար­տա­ցո­լա­ցու­մը` հա­մայնք­նե­րու մի­օր­եայ կեան­քին: Ան այդ ոս­կե­զոծ շղթան է, որ կ՛ամ­րաց­նէ հա­մա­գա­ղու­թա­յին նպա­տակ­ներն ու գոր­ծու­նէ­ու­թեան դաշ­տը:

Ասոր կող­քին, նոյն­քան կա­րե­ւոր ու առաջ­նա­հերթ է ընդ­հա­նուր առ­մամբ Մա­մուլ բնա­գա­ւա­ռի ան­մի­ջա­կան մի­ջա­վայ­րը: Այս­պէս, լրագ­րող­նե­րու իրա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան գրա­սեն­եակ­նե­րու եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու… գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը ան­պայ­ման պէտք է նկա­տի ու­նե­նալ եւ առ որ ան­կէ դի­տար­կել, քննել ու քննա­դա­տել:

Հուսկ, Ազատ եւ ո՛չ ամուլ . . .մա­մուլ:

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Մայիս 4, 2011

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles