ԱԶ­ՆԱ­ՒՈՒՐ ՅԱՆՁ­ՆԵՑ ՄՐՑԱ­ՆԱԿ ՄԸ` ՔԱ­ՐՈ­ԼԱՅՆ ՔՈՔ­ՍԻՆ

0 0
Read Time:5 Minute, 16 Second

p3 b  ԺԸ­ՆԵՒ.- Հա­յաս­տա­նի եւ­րո­պա­ցի բա­րե­կամ­ներ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւնը, յա­տուկ հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը, կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Եւ­րո­պա-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու խթան­ման գոր­ծին մէջ ու­նե­ցած ակ­նա­ռու նուա­ճում­նե­րուն հա­մար, Բրի­տան­իոյ Լոր­տե­րու պա­լա­տի ան­դամ, պա­րո­նու­հի Քե­րո­լայն Քոք­սին շնորհ­ուած է Շարլ Ազ­նա­ւու­րի ան­ուան մրցա­նա­կը:

Կազ­մա­կեր­պու­թեան հա­մա­ձայն` մրցա­նա­կը յանձ­նած է նոյ­նինքն Ազ­նա­ւու­րը, Ժը­նե­ւի լրագ­րող­նե­րու ակում­բին մէջ կա­յա­ցած արա­րո­ղու­թեան մը ըն­թաց­քին, որուն ներ­կայ եղած են Եւ­րո­պա-Հա­յաս­տան խոր­հուր­դի ան­դամ, դես­պան Հանս Եո­հան Շմիթ եւ պատ­գա­մա­ւոր Ռը­նէ Ռու­քէն, ինչ­պէս նա­եւ Ժը­նե­ւի մէջ գոր­ծող մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու եւ հայ­կա­կան Սփիւռ­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:

Ազ­նա­ւու­րի ան­ուան մրցա­նա­կը հաս­տատ­ուած է Պրիւք­սէլ հաս­տատ­ուած Հա­յաս­տա­նի եւ­րո­պա­ցի բա­րե­կամ­ներ կազ­մա­կեր­պու­թեան (www.EuFoA.org), ինչ­պէս նա­եւ Եւ­րո­պա-Հա­յաս­տան խոր­հուր­դին (www.EAAC.EuFoA.org) կող­մէ:

Խօսք առ­նե­լով, Քոքս յայտ­նեց.- Ի սրտէ կ՛ու­զեմ մեծ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել ձե­զի` Հա­յաս­տա­նի եւ­րո­պա­ցի բա­րե­կամ­ներ: Ին­ծի հա­մար կրկնա­կի պա­տիւ եւ կրկնա­կի ու­րա­խու­թիւն է դառ­նալ այս մրցա­նա­կի առա­ջին ստա­ցո­ղը, եւայս­պի­սի մի­ջազ­գայ­նօ­րէն յայտ­նի, սիր­ուած եւ հի­աց­մուն­քի ար­ժա­նա­ցած մա­յէսթ­րո­յի կող­մէ: Կ՛ու­զեմ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել մրցա­նա­կին հա­մար, որ կը շնորհ­ուի ժո­ղո­վուր­դի մը կող­մէ` հայ ժո­ղո­վուր­դին կող­մէ, զոր ես ան­սահ­ման կը սի­րեմ եւ կը յար­գեմ: Հա­յե­րը միայն չեն գո­յա­տե­ւեր: Դուք գե­ղեց­կու­թիւն կը ստեղ­ծէք ոչն­չաց­ման վայ­րի մէջ մնա­ցած մո­խիր­նե­րէն, ինչ որ յատ­կա­պէս հի­աս­քանչ է: Այդ է Հա­յաս­տա­նի ոգին: Խա­ղա­ղու­թեան մէջ դուք գե­ղեց­կու­թիւն կը ստեղ­ծէք ոչն­չաց­ման մո­խիր­նե­րէն, ինչ որ ձեզ կը սփո­փէ, ձեր փոքր հո­ղէն նոյ­նիսկ շատ հե­ռու:p3 d

Զուի­ցեր­իոյ մօտ Հ.Հ. դես­պան Ազ­նա­ւուր, մի­ջո­ցառ­ման ըն­թաց­քին յայտ­նեց.-Եր­բեք ելոյթ­նե­րով հան­դէս չեմ գար, որով­հե­տեւ չեմ կրնար հան­գիստ ար­տա­յայտ­ուիլ ո՛չ ֆրան­սե­րէն, ո՛չ հա­յե­րէն եւ ոչ ալ անգ­լե­րէն: Ես այ­սօր հոս եմ, քա­նի որ այս կազ­մա­կեր­պու­թիւնը հրա­շա­լի կը հա­մա­րեմ հա­յե­րուս հա­մար, որով­հե­տեւ, թէ­եւ ես հայ­կա­կան ծա­գու­մով ֆրան­սա­ցի եմ, սա­կայն երբ Հա­յաս­տան կ՛եր­թամ, նո­րէն հայ կը դառ­նամ: Երբ հարց կու տան, թէ արդ­եօք աւե­լի շատ հա՞յ, թէ ֆրան­սա­ցի կը զգաս` կը պա­տաս­խա­նեմ, որ ես կա­թով սուրճ եմ: Կա­թը սուր­ճէն առանձ­նաց­նե­լու որե­ւէ ձեւ չկայ: Ին­ծի հա­մար այս մրցա­նա­կը հի­ա­նա­լի գա­ղա­փար մըն է: Այն աշ­խա­տան­քին հա­մար, զոր պա­րո­նու­հի Քոք­սը կը կրէ իր ու­սե­րուն, օգ­նե­լու հա­մար մե­զի` հա­յե­րուս եւ Հա­յաս­տա­նին, շնոր­հել անոր այս մրցա­նա­կը, որ կը կրէ իմ անու­նը` լրիւ պա­տա­հա­բար, ու­րա­խու­թիւն է ին­ծի: Ահա՛, ես կրցայ ըսել այս բո­լո­րը:

Հա­յաս­տա­նի եւ­րո­պա­ցի բա­րե­կամ­նե­րու գլխա­ւոր քար­տու­ղար Մայ­քըլ Քամ­պե­քի հա­մար այս ձեռ­նար­կը վեր­ջին հան­րա­յին ներ­կա­յու­թիւնն էր այդ դե­րին մէջ, որով­հե­տեւ ան կազ­մա­կեր­պու­թեան ղե­կա­վա­րու­թիւնը պի­տի փո­խան­ցէ Էտ­ուար­տօ Լո­րեն­ցօ Օչօ­ուա­յին եւ Յով­հան­նէս Գրի­գոր­եա­նին:

Եւ­րո­պա-Հա­յաս­տան խոր­հուր­դի ան­դամ, դես­պան Հանս Եո­հան Շմիթ, իր կար­գին շնոր­հա­ւո­րեց Քոք­սին` դրուա­տե­լով կա­րի­քա­ւոր­նե­րու օգ­նե­լու եւ աջակ­ցու­թեան ծրա­գիր­ներ իրա­կա­նաց­նե­լու անոր ջան­քե­րը: Իբ­րեւ Հա­յաս­տա­նի մօտ Գեր­ման­իոյ դես­պան` մեծ հե­տաքրք­րու­թեամբ կը հե­տե­ւէի ընտ­րու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին ձեր դի­տոր­դա­կան առա­քե­լու­թեան` նուիր­ուած քա­ղա­քաց­ի­ա­կան հա­սա­րա­կու­թեան ուղղ­ուած աջակ­ցու­p3 schmittթեան եւ յատ­կա­պէս շեշ­տադ­րե­լով հա­ւաք­նե­րու ազա­տու­թեան զար­գա­ցու­մը: Շնոր­հա­կալ եմ ձե­զի` Շարլ Ազ­նա­ւուր եւ Քե­րո­լայն Քոքս, որ Հա­յաս­տա­նի մէջ ստեղ­ծե­ցիք հե­տաքրք­րու­թիւն` քա­ղա­քա­կան աջակ­ցու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թեան նկատ­մամբ, ըսաւ դես­պան Շմիթ:

Նա­եւ, ելոյթ ու­նե­ցաւ Մայ­քըլ Քամ­պեր­քը` յի­շեց­նե­լով, որ Եւ­րո­պա-Հա­յաս­տան խոր­հուր­դը, որ Հա­յաս­տա­նի եւ­րո­պա­ցի բա­րե­կամ­նե­րու առա­ջին գա­ղա­փար­նե­րէն էր ու հիմն­ուած 5 տա­րի առաջ, այ­սօր ու­նի աւե­լի քան քսան ան­դամ` Եւ­րո­միու­թեան տա­րած­քէն եւ քա­ղա­քա­կան տար­բեր շրջա­նակ­նե­րէ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles