ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՈՒ­ՍՈՒՄ­ՆԱ­ԿԱՆ ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԻ ԳԻ­ՏԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԸ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ` “ՀԱՅ ԿԻ­ՆԵ­ՐԸ ՈՐ­ՊԷՍ ՄԱՅ­ՐԵՐ ՈՒ ԱՐ­ՈՒԵՍ­ՏԱ­ԳԷՏ­ՆԵՐ“

0 0
Read Time:6 Minute, 22 Second

p7 anec4 Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կոս Արամ Ա. 2013 թուա­կա­նը հռչա­կած է “Հայ Ըն­տա­նի­քի Մօր Տա­րի“ եւ թե­լադ­րած` պատ­շաճ ձեռ­նարկ­նե­րով անդ­րա­դառ­նալ ու խորհր­դա­ծել մայ­րե­րու կեդ­րո­նա­կան դե­րի մա­սին մեր անց­եա­լին ու ներ­կա­յին:

 

Ուսումնական  Խորհուրդի տնօրէն  դոկտ. Վարդան Մատթէոսեոն
Ուսումնական
Խորհուրդի տնօրէն
դոկտ. Վարդան Մատթէոսեոն

Այս նիւ­թը նկա­տի ու­նե­նա­լով, Ազ­գա­յին Ու­սում­նա­կան Խոր­հուր­դը որո­շած էր հրա­պա­րա­կա­յին ձեռ­նար­կով մը առիթ ըն­ծա­յել վեր հա­նե­լու հայ կնոջ դե­րա­կա­տա­րու­թիւնը որ­պէս մայր ու ար­ուես­տա­գէտ: Այդ նպա­տա­կով, կազ­մա­կեր­պած էր զե­կու­ցա­ժո­ղով (symposium) մը` “Հայ կի­նե­րը որ­պէս մայ­րեր ու ար­ուես­տա­գէտ­ներ“, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Շա­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 5ի յետ­մի­ջօ­րէ­ին, Նիւ Եոր­քի Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ “Փա­շալ­եան“ սրա­հին մէջ:

Եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ եւ Ու­սում­նա­կան Խոր­հուր­դի ան­դամ Տ. Մես­րոպ քհնյ. Լա­գիս­եա­նի բա­րի գա­լուս­տի խօս­քե­րէն ետք, բաց­ման խօս­քը եւ հան­դի­սա­վա­րու­թիւնը (անգ­լե­րէն եւ հա­յե­րէն) կա­տա­րեց Խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րէն օր. Սօ­սի Էսա­ճան­եան: Ան շեշ­տեց.

“Թէ­եւ Ու­սում­նա­կան Խոր­հուր­դի հիմ­նա­կան առա­քե­լու­թիւնը իր իրա­ւա­սու­թեան տակ գտնուող դպրոց­նե­րուն աջակ­ցու­թիւնն ու խորհր­դա­տուու­թիւնն է, կը հասկ­նանք, որ ուս­ման, կրթու­թեան, դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան գա­ղա­փար­նե­րը շատ աւե­լի ընդգր­կուն են, քան միայն մեր դպրոց­նե­րը: Այս նիւ­թը եւ, կը յու­սանք, ապա­գա­յին ու­րիշ նիւ­թեր ներ­կա­յաց­նե­լու գա­ղա­փա­րը նպա­տակ ու­նի նո­րու­թիւն­ներ ծա­նօ­թաց­նե­լու մեր հա­մայն­քին` ու­սու­ցիչ­նե­րէն մին­չեւ մաս­նա­գէտ­նե­րը եւ ու­սա­նող­նե­րէն մին­չեւ հե­տաքրք­րա­սէր հայ ան­հա­տը, դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րով“:

Սօսի Էսաճանեան  խօսքի պահուն
Սօսի Էսաճանեան
խօսքի պահուն

Օր­ուան առա­ջին դա­սա­խօ­սը պի­տի ըլ­լար դոկտ. Մե­լի­սա Պի­լալ, որ քա­նի մը ամիս առաջ իր աւար­տա­ճա­ռը պաշտ­պա­նած է Շի­քա­կո­յի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ ու ներ­կա­յիս յետ-աւար­տա­կան կրթա­թո­շա­կով կը գտնուի Գո­լումպ­իա հա­մալ­սա­րա­նը, ուր նա­եւ կը դա­սա­ւան­դէ երաժշ­տու­թեան բա­ժան­մուն­քին մէջ: Դժբախ­տա­բար, առող­ջա­կան պատ­ճառ­նե­րով ան չէր կրցած ներ­կայ գտնուիլ, ուս­տի օր. Էսա­ճան­եան կար­դաց անոր դա­սա­խօ­սու­թիւնը, որուն կ՛ըն­կե­րա­նա­յին կարգ մը երաժշ­տա­կան մէջ­բե­րում­ներ: Դոկտ. Պի­լա­լի խիստ հե­տաքրք­րա­կան զե­կու­ցու­մը կը քննար­կէր թէ ինչ­պէս եր­գե­րը, յատ­կա­պէս օրօ­րո­ցա­յին եր­գե­րը, մի­ջո­ցը կը դառ­նան մարդ­կա­յին կո­րուս­տի փո­խանց­ման, յատ­կա­պէս` Մեծ Եղեռ­նի պա­րա­գա­յին: Ան փաս­տար­կեց, թէ հայ մեծ մայ­րե­րու ստեղ­ծած, յի­շած եւ եր­գած օրօ­րո­ցա­յին­նե­րը` հա­յե­րէն եւ թրքե­րէն, ունկն­դի­րին կը մա­տու­ցեն որո­շա­կի կողմ­նո­րո­շում` իմա­նա­լու եւ զգա­լու եղա­նա­կի մը ուղ­ղու­թեամբ: Օրո­րո­ցա­յին եր­գը, բազ­մա­թիւ պա­րա­գա­նե­րու, մի­ա­ժա­մա­նակ լուռ սու­գի կա­րե­լիու­թիւնը կ՛ըն­ծա­յէ:

Յա­ջորդ բա­նա­խօսն էր ու­րիշ երի­տա­սարդ ու­սում­նա­սի­րող մը` Ճէ­նի­ֆըր Մա­նուկ­եան, որ ներ­կա­յիս Գո­լումպ­իա հա­մալ­սա­րա­նի Մի­ջին Արե­ւել­քի բա­ժան­մուն­քի ու­սա­նող է եւ որ անդ­րա­դար­ձաւ “հայ գրա­կա­նու­թեան մեծ տի­կին“ Զա­պէլ Եսայ­եա­նի կեան­քը եւ անոր դե­րա­կա­տա­րու­թեան որ­պէս մայր ու հան­րա­յին գոր­ծիչ, ի մաս­նա­ւո­րի Ատա­նա­յի ջար­դին յա­ջոր­դող շրջա­նին, Մեծ Եղեռ­նի օրե­րուն եւ

Բանախօս` Ճէնիֆըր Մանուկեան
Բանախօս`
Ճէնիֆըր Մանուկեան

Սփիւռ­քի կազ­մա­ւոր­ման առա­ջին տա­րի­նե­րուն: Օր. Մա­նուկ­եան, որ իր պսա­կա­ւոր ար­ուես­տի­ցի (B.A.) աւար­տա­ճա­ռը գրած է Եսայ­եա­նի վաղ շրջա­նի գրու­թիւն­նե­րուն մա­սին եւ անոր գոր­ծե­րէն մէկ քա­նին թարգ­մա­նած է անգ­լե­րէ­նի, լայ­նօ­րէն օգ­տա­գոր­ծեց նկար­ներ, ինք­նա­կեն­սագ­րա­կան չթարգ­ման­ուած գոր­ծեր, անձ­նա­կան նա­մակ­ներ եւ յու­շագ­րա­կան նիւ­թեր:

Սուր­ճի դա­դա­րէն ետք, վեր­ջին դա­սա­խօսն էր Ու­սում­նա­կան Խոր­հուր­դի տնօ­րէն դոկտ. Վար­դան Մատ­թէ­ոս­եան, որ անդ­րա­դար­ձաւ քիչ ծա­նօթ անու­նի մը` պա­րու­հի, դե­րա­սա­նու­հի, գրա­գի­տու­հի ու թարգ­ման­չու­հի Ար­մէն Օհան­եա­նի ան­սո­վոր կեան­քին ու գոր­ծու­նէ­ու­թեան` Կով­կա­սէն մին­չեւ Եւ­րո­պա ու Ամե­րի­կա: Դոկտ. Մատ­թէ­ոս­եան, որ Օհան­եա­նի նուիր­ուած առա­ջին հա­յա­լե­զու հա­տո­րին (2007) հե­ղի­նա­կա­կիցն է, իր շա­հե­կան, պատ­կե­րա­զարդ ներ­կա­յա­ցու­մը կազ­մած էր բազ­մա­լե­զու աղ­բիւր­նե­րու օգ­տա­գոր­ծու­մով:

Երեք դա­սա­խօս­նե­րուն զե­կոյց­նե­րը շա­հե­կան այ­լա­զա­նու­թիւն մը ներ­կա­յա­ցու­ցին` հայ կնոջ տար­բեր դե­րե­րու մա­սին, տար­բեր ժա­մա­նակ­նե­րու եւ վայ­րե­րու մէջ, եւ խորհր­դա­ծու­թեան ար­ժա­նի բազ­մա­թիւ կէ­տեր ընդգ­ծե­ցին:

Ազ­գա­յին Ու­սում­նա­կան Խոր­հուր­դը (ANEC) Ազգ. Առաջ­նոր­դա­րա­նի եւ Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան արե­ւել­եան շրջա­նի մի­աց­եալ ծրա­գիր մըն է, որ Առաջ­նոր­դա­րա­նի իրա­ւա­սու­թեան տակ գտնուող շա­բա­թօր­եայ եւ ամէ­նօր­եայ դպրոց­նե­րուն ու­ղե­ցոյց եւ օժան­դա­կու­թիւն կը մա­տու­ցէ: Ուս. Խոր­հուր­դը նա­եւ հրա­տա­րա­կու­թիւն­ներ եւ զա­նա­զան դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան ձեռ­նարկ­ներ կը կազ­մա­կեր­պէ: Յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն հա­մար, այ­ցե­լե­ցէ՛ք www.armenianprelacy.org/anec կայ­քէ­ջը, նա­մակ գրե­ցէք Armenian National Education Committee, 138 E. 39th Street, New York, NY 10016 հաս­ցէ­ին, հե­ռա­ձայ­նե­ցէք  (212) 689-7231/7810 թիւե­րուն կամ իմակ գրե­ցէք anec@armenianprelacy.org հաս­ցէ­ին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles