No Picture
Լրահոս

ՍՓԻՒՌՔԻ ԼԱՒԱԳՈՅՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹՕՃԱԽ

March 12, 2010 0

ՆԱՅԻՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ »Դպրոցի մէջ մեր փոքրիկներուն պէտք է սորվեցնել, թէ դուք հայրենիք ունիք… Անոնց ամէն բան պէտք է սորվեցնել՝ գիտութիւն, լեզու, նկարչութիւն, բայց պէտք է ամէնէն առաջ եւ ամէնէն վեր մէկ բան սորվեցնել՝ հայութիւն…« Նիկոլ […]

No Picture
Հայաստան

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ.- «Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ՀԱՅԿ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ» ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐ

March 3, 2010 0

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւնը ու­րա­խու­թեամբ կը յայ­տա­րա­րէ, որ Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն Յով­սէփ­եան ըն­տա­նի­քի սրտա­բուխ նուի­րա­տուու­թեամբ Երե­ւա­նի մէջ իրա­կա­նա­ցաւ, Էրե­բու­նի շրջա­նին մօտ բա­նա­կա­վայ­րի մը գնու­մը: Վե­րոնշ­եալ բա­նա­կա­վայ­րը Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի երկ­րորդ սե­փա­կան բա­նա­կա­վայ­րը կը հան­դի­սա­նայ հայ­րե­նի­քի մէջ՝ Բիւ­րա­կա­նի բա­նա­կա­վայ­րին […]

Այլազան

ՖՈՒԹՊՈԼԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻ՞Ր…ԶՈՒԳԱԴԻՊՈՒԹԻ՞ՒՆ

February 8, 2010 0

  Զարմանալի ճակատագիր եւ …անշուշտ զուգադիպութիւն: Ըստ երեւոյթին, «ֆութպոլային քաղաքականութիւն»ն ու անոր յաջորդող անցուդարձերը, այնպիսի կացութիւն մը ստեղծած են, որ նոյնիսկ Եւրոպայի ոտնագնդակի համադաշնակցութիւնը, յատուկ միջոցառումներու դիմէ, կանխելու համար քաղաքական զգայնութիւններ: Այսպէս սոյն համադաշնակցութիւնը՝ Եու. […]

Հայաստան

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ… ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԹՈՆՀԵՆՃԸ

January 26, 2010 0

ԳՐԻ­ԳՈՐ ԴԵՐ­ՁԱԿ­ԵԱՆ (Յա­պա­ւու­մով) Սթոն­հեն­ճը հին աշ­խար­հի սքան­չե­լիք­նե­րէն մէկն է, որ կը գտնուի Անգլ­իոյ մայ­րա­քա­ղաք Լոն­տո­նի արեւ­մուտ­քը գտնուող Սա­լիզպը­րի տա­փաս­տա­նին մէջ: Անի­կա ամէ­նէն հան­րա­ծա­նօթ մե­ծա­քա­րա­յին վայրն է աշ­խար­հի վրայ եւ ամ­բող­ջա­պէս ար­ժա­նի է իր համ­բա­ւին` նկա­տի առ­նե­լով […]

No Picture
Հայաստան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ “ԵԹԷ”ՆԵՐԸ ԵՒ ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄՆԵՐԸ

January 26, 2010 0

ԳԵ­ՂԱՄ ՄԱ­ՆՈՒԿ­ԵԱՆ “ԵՐ­ԿԻՐ ՄԵՏ­ԻԱ” Ամիս­ներ շա­րու­նակ Հա­յաս­տա­նում եւ նրա սահ­ման­նե­րից դուրս ոչ-ի ար­շա­ւում հնչում էր` ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րում նա­խա­պայ­ման­ներ կան: Պա­տաս­խա­նը կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մից մէկն էր. առանց նա­խա­պայ­ման­նե­րի ենք բա­նակ­ցել: Հաշ­ուի չէ­ին առն­ւում թր­քա­կան կող­մի հնչեց­րած բո­լոր յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը: […]

Լրահոս

ԱՅՍ ԱՄՍՈՒԱՆ ԱՒԱՐՏԻՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԵՒ ԱԼԻԵՒ ՊԻՏԻ ՀԱՆԴԻՊԻՆ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ

January 21, 2010 0

Թրքա­կան “Թու­տէյզ Զա­ման” օրա­թեր­թը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ այս ամս­ուան աւար­տին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ­նե­րուն հան­դի­պու­մը: Ըստ թուրք բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօն­եա­յի մը, որ ու­զած է իր ինք­նու­թիւնը ան­յայտ պա­հել, Ատր­պէյ­ճան ար­դէն հա­ւա­նու­թիւն տուած է […]

Top Story

ԹՈՒՐՔԻԱ ԴԺԳՈՀ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԷՆ

January 21, 2010 0

Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կայ­քէ­ջը կը հա­ղոր­դէ, որ Ան­գա­րա կը կար­ծէ, թէ Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու վե­րա­բեր­եալ 12 Յուն­ուա­րի որո­շու­մին մէջ կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու տա­ռին եւ ոգի­ին հա­կա­սող նա­խա­պայ­ման­ներ: Կայ­քէ­ջին վրայ զե­տեղ­ուած հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը կը […]

Top Story

ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ.- ՊԱՇԱՐՈՒԱԾ ՉԱՆԱԽՉԻՆ

November 13, 2009 0

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի  Հա­զիւ 16 գա­րուն­ներ բո­լո­րած Արէն Կոն­եա­նը (նկար 2) դեռ անձ­նա­գիր չու­նի, իսկ ձեռք բե­րե­լու հա­մար պէտք է յա­տուկ ոդի­սա­կան­նե­րու դի­մէ, որ­պէս­զի հաս­նի իր նպա­տա­կին: Ան կ’ապ­րի հայ-վրա­ցա­կան սահ­մա­նին մօտ Չա­նախ­չի գիւ­ղին մէջ, […]

Հայաստան

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀԱՅ ԱԶԳԻՆ .- ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՒ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

October 15, 2009 0

 ՐԱՖ­ՖԻ Կ. ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻՍ­ԵԱՆ  Հա­յ ազ­գի ­պատ­մու­թիւն­ը մղձա­ւանջ է եղել, լի տա­ռա­պան­քով, ող­բեր­գու­թեամբ ու ցե­ղաս­պա­նու­թեամբ: Սա­կայն հա­զա­րամ­եա­կի այդ ար­հա­ւիրք­նե­րի շղթա­յում հայ ազ­գը եր­բե­ւի­ցէ կա­մո­վին չի գնա­ցել փոր­ձու­թիւն­նե­րին ըն­դա­ռաջ: Այժմ հա­յու­թիւնն ազ­գո­վի կանգ­նած է վի­հի եզ­րին, եւ […]

Հայաստան

ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ՝ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՄԵՐՁԵՑՈ՞ՒՄ, ՀԵՌԱՆԿԱ՞Ր, ԹԷ՞ ՎՏԱՆԳ

October 15, 2009 0

 Երեք մայ­րա­քա­ղաք­նե­րից՝ Երե­ւա­նից, Պեռ­նից ու Ան­գա­րա­յից, Օգոս­տո­սի 31-ի գի­շե­րը Հա­յաս­տան-Թուրք­իա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի մա­սին հրա­տա­րակ­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­ներն ու դրանց ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցը ալե­կո­ծե­ցին միլի­ո­նա­ւոր հա­յե­րի մտքերն ու հո­գի­նե­րը: Յա­ջորդ առա­ւօտն իսկ, Գեր­ման­իոյ Հայ Ակա­դե­մա­կան­նե­րի Միու­թեան (ՀԱՄ) վար­չու­թիւնը որո­շեց հա­ւաք­ուել ու […]

1 2 3 4 5 9